Berichten geschreven door Gilco Grandia

 1. Kop kiezen voor wat echt telt.png
  0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 22 december 2020

  Het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie!

  1. We verlangen naar een samenleving waarin we aandacht hebben voor elkaar en voor Gods schepping. We staan voor een overheid die een bondgenoot van burgers is en kiest voor wat écht telt.

  2. We zien Nederland als een land van gedeelde waarden. Met ruimte om van elkaar te verschillen, maar ook een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor onze democratie en rechtsstaat. We staan pal voor (geestelijke) vrijheden, zoals vrijheid van godsdienst en onderwijs.

  3. We willen dat er meer ruimte komt om naar elkaar om te zien. Niet altijd werk, werk, werk, maar ook tijd voor het gezins- en familieleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg.

  4. We vertrouwen op de veerkracht van de samenleving en versterken initiatieven van onderop. Zorgzame dorpen, stadsdelen, buurten en burgercoöperaties krijgen alle ruimte en steun van de overheid om onderling te zorgen voor goede zorg, duurzame energie of het openhouden van een buurthuis.

  5. We willen de zorg dichterbij in de regio organiseren, zodat zorgverleners elkaar kennen, beter samenwerken en patiënten meer invloed hebben. We willen goede, zinvolle zorg en meer geld naar preventie. Met oog voor de grenzen aan de maakbaarheid van ons leven.

  Lees meer over "Het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie!"
 2. 0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 21 december 2020
 3. AVRI.jpg
  0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 31 oktober 2020

  Besluit nazorgfonds Stortplaatsen

  De fractie van de ChristenUnie Zaltbommel maakt zich grote zorgen over het besluit van de Provincie Gelderland om de rekenrente te wijzigen voor de overdracht van de stortplaatsen.

  Lees meer over "Besluit nazorgfonds Stortplaatsen"
 4. woonplicht.jpg
  0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 11 augustus 2020

  Woonplicht nieuwbouwwoningen

  Op de website van de NOS (https://nos.nl/artikel/2343549-steeds-meer-gemeenten-voeren-woonplicht-in-voor-eigenaar-nieuwbouwwoningen.html) lazen we het artikel ‘Steeds meer gemeenten voeren woonplicht in voor eigenaar nieuwbouwwoningen’.  Gemeenten voeren een zogeheten zelfbewoningsplicht in zodat de koper hiermee wordt verplicht het huis zelf te gaan bewonen. Daarmee is het niet langer toegestaan de woning te verhuren. Deze maatregel moet voorkomen dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen en deze doorverhuren aan starters. De constructie drijft prijzen op terwijl het woningaanbod toch al schaars is.

  Starters, middeninkomens en kwetsbare groepen hebben in de huidige woningmarkt moeite een passende woning te vinden. Ze moeten vaak genoegen nemen met de bestaande woningvoorraad.

  Het verdelen van woningen op de nieuwbouwmarkt moet beter en eerlijker als het aan de fracties van ChristenUnie en PvdA/GroenLinks ligt. We willen dat het voor iedereen mogelijk wordt om een woning voor een redelijke prijs te kopen. Het idee voor woonplicht is dat een woning er is om in te wonen en niet om geld aan te verdienen.

  De maatregel betekent dat de eerste eigenaar van de woning zelf in de woning moet gaan wonen en dat die niet direct, vaak met forse winst, mag worden doorverkocht. We denken bijvoorbeeld aan een termijn van 5 tot 10 jaar. We realiseren ons ook dat er uitzonderingen op de regel zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontstaan van een echtscheiding. In zo’n geval moeten mensen niet gedwongen worden om bij elkaar te blijven omdat ze hun huis niet mogen verkopen.

   

   

  Lees meer over "Woonplicht nieuwbouwwoningen"
 5. perspectiefnota.jpg
  0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 9 juli 2020

  Perspectiefnota 2021

  Wat een periode de afgelopen maanden, en waarschijnlijk de komende maanden. Corona, of Covid 19 heeft een grote impact. Het heeft ons in ieder geval laten beseffen dat de samenleving heel wat minder maakbaar is dan het lijkt. Het stemt tot nadenken over waar ons echte houvast nu eigenlijk ligt. Waar ligt je zekerheid en houvast nu eigenlijk?  We hopen dat u die, met ons, niet vindt in vaccins, gezondheid, werk of financieel welzijn, hoe belangrijk ook, maar in de afhankelijkheid van en het vertrouwen op God ‘  Bent u niet zo direkt van mij gewend, maar ik kan niet om deze wake-up call heen..

   

  In deze periode merk je het belang van wat we missen. De bezoekjes. Het verenigingsleven. Het kerkbezoek. Het niet samen kunnen zingen. Naast de geestelijke inhoud daarvan merk je ook het verval in sociale samenhang en de toename van eenzaamheid. Opvallend is dat dat vooral ook door jongeren zo ervaren wordt. Van ouderen wisten we dat. Het geeft ook het belang aan van het verenigingsleven, en we hopen dat het college en de raad daar ook de komende tijd aandacht voor hebben.

  Overigens mogen we ons verwonderen over de initiatieven die spontaan zijn ontstaan, het elkaar helpen, andere manieren van kontakt onderhouden, een helpende hand Dat geldt in het financiële vlak, om te zorgen dat de boel kan blijven draaien ( en gelukkig heeft het college daar stappen in gezet, complimenten daarvoor)  maar vooral ook in het beleid.

  Deze periode geeft ook vragen bij de kwetsbaarheid van het wereldwijd handelen, vooral omdat het maar zo goedkoop mogelijk moet. Dat blijkt toch niet zo handig… Wij juichen de ontwikkeling naar local for local toe, tegen faire prijzen.  Ook binnen onze gemeentegrenzen zien we daar ontwikkelingen in. Stimuleren alstublieft! En meedoen als gemeentelijke organisatie!

  Lees meer over "Perspectiefnota 2021"
 6. CU Zaltbommel
  0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 19 maart 2020

  Fractiemedewerker

  De fractie van de ChristenUnie Zaltbommel zoekt een fractiemedewerker. Mensen die willen reageren kunnen dat doen via info@zaltbommel.christenunie.nl of bel even met de fractiesecretaris Gilco Grandia, 06-51245415.

  Lees meer over "Fractiemedewerker"
 7. zwerfafval.jpg
  0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 22 januari 2020

  Zwerfafval gemeente Zaltbommel

  Zwerfafval is een groot probleem en zorgt voor veel ergernis. Het vervuilt ons milieu (bodem en water) en leefomgeving, ontsiert het straatbeeld en landschap, trekt ongedierte aan en veroorzaakt dierenleed. Naast verstikkingen, verstrikt en vast komen te zitten van vogels en wilde dieren, laat onderzoek zien dat afgelopen jaar duizenden koeien stierven aan maagbloedingen door vermalen blikjes van het land die direct of indirect in het voer terecht kwamen. Daarbij komt 85% van het zwerfvuil in zee, rivieren en kanalen, en veroorzaakt daar ‘Plastic Soep’. Kortom, zwerfvuil is slecht voor natuur, dieren en mensen.

  Lees meer over "Zwerfafval gemeente Zaltbommel"
 8. Papierinzameling
  0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 5 december 2019

  Inzameling oud papier AVRI

  Al meerdere keren hebben we aangedrongen op het continueren van vergoedingen voor verenigingen ( zie ook de motie hierover). In omliggende gemeenten ontstaan alternatieven voor het inzamelen van oud papier op particulier initiatief door verenigingen, wat onze voorkeur niet heeft. Verenigingen dienen hun begrotingen op langere termijn zeker te stellen, en de onduidelijkheid die op dit punt blijft bestaan geeft veel onzekerheid bij die verenigingen en de verplichtingen die zij aan kunnen gaan. Duidelijkheid is dus op korte termijn geboden. De tot op heden genoemde alternatieven lopen vast op bijvoorbeeld het beschikbaar hebben van vrijwilligers gedurende de weekdagen overdag, wat logisch is.

  Lees meer over "Inzameling oud papier AVRI"
 9. voorjaarsnota
  0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 2 december 2019

  Programmabegroting 2020

  Ik zou graag weer beginnen met het college, en daarmee ook de ambtelijke organisatie, te bedanken voor weer een overzichtelijke begroting. Wat een plezier om deze begroting te lezen. Na alle berichten in de media over gemeenten die acuut moeten bezuinigen blijkt Zaltbommel nog steeds financieel gezond. En de belofte om de lasten niet meer te laten stijgen dan de inflatie wordt weer meer dan waargemaakt: 1% in plaats van 1,4 %.

  Lees meer over "Programmabegroting 2020"
 10. Kruising Gameren bij Jumbo
  0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 20 februari 2019

  Rotonde Gameren

  De afgelopen weken vonden er weer verschillende aanrijdingen plaats op de kruising nabij de Jumbo in Gameren. Al in november 2016 is door de raad een motie aangenomen om deze gevaarlijke verkeerssituatie op te lossen door het aanleggen van een rotonde

  Lees meer over "Rotonde Gameren"