ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Bommelerwaard
RSIN:                  815816376
KvK-nummer:      KVK11057342

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Bommelerwaard
P.a. L. Remmerde van Bezooijen
Molenpad 1
5317 JJ  Nederhemert
tel.: 0418-640384

ChristenUnie Bommelerwaard bankrekeningnummer NL48 RABO 0310 35 75 78

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

ChristenUnie Bommelerwaard heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en

2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier:

Kort secretarieel jaarverslag 2016:

 1. Ledenbestand

  Het jaar 2016 zijn we gestart met 82 leden. Echter hebben er 10 leden door diverse redenen het lidmaatschap gestopt. Verder hebben zich in het jaar 2016 5 nieuwe leden aangemeld, waardoor het ledenbestand momenteel op 77 leden staat.

   

 2. Bestuurssamenstelling

  Er hebben in 2016 geen wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur, welke nog steeds bestaat uit de volgende leden:

  Voorzitter: Bert van ‘t Zelfde

  Secretaresse:  Lisette Remmerde

  Penningmeester:  Herman Koevoet

  Algemeen bestuurslid:  Henk Jan van Ooijen

  Algemeen bestuurslid:  Adrie Bragt

   

  In deze samenstelling is er in 2016 2 keer vergaderd. De fractievoorzitter was daar bij aanwezig.

   

 3. Fractie en steunfractie

  Er zijn geen wijzigingen in de fractie geweest en bestaat nog steeds uit de volgende leden:

  Als raadsleden nemen deel:  Kees Kesting, Gilco Grandia en Leon van den Dool.

  Als wethouder:  Adrie Bragt

  Als burgerleden staan genoteerd:  Edsko Edskes

   

  Bovengenoemde leden zijn ook aanwezig bij de maandelijkse steunfractievergaderingen, met daaraan toegevoegd Piet Stoel en Bert van ‘t Zelfde. Uiteraard staat het voor ieder lid vrij om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn om hun bijdrage te leveren.

  Voor wie het nog niet weet: hoe werkt dit?

   

  Op de steunfractievergadering worden de zaken voor de carrousel voorbesproken (dat zijn met name de agendapunten voor de volgende raadsvergadering), en eventuele nieuwe punten ingebracht.

   

  Vervolgens worden deze standpunten door de raadsleden en/of burgerleden op de dubbele carrouselvergadering van de gemeenteraad ingebracht, en daarbij wordt aangegeven of er wijzigingen op aangebracht moeten worden, en wat de standpunten zijn. Ook kan er hier gevraagd worden om meer informatie of toelichting. Hier wordt ook beslist of sommige stukken als hamerstuk naar de raad kunnen. Ook kunnen hier de partijen geïnformeerd worden wanneer daar vanuit de gemeenteraad of vanuit derde partijen belangstelling voor is of behoefte aan is over uiteenlopende onderwerpen. Op de carrouselvergaderingen is er ook plaats voor inspraak vanuit derden ( bijv. inwoners).

   

  Vervolgens worden deze punten op de gemeenteraad door de raadsleden besproken en wordt er over gestemd. Daar worden dus de uiteindelijke besluiten genomen.

Verder willen we het volgende noemen:

Ook zijn we natuurlijk als bestuur vertegenwoordigd op de landelijke vergaderingen van de ChristenUnie, (dit jaar 2 keer) om ook daar onze stem te laten horen. Vooral dit jaar met de vergadering over verandering in de grondslag van de ChristenUnie was dat bijvoorbeeld nodig.

 We hopen ook voor het komende jaar op Gods zegen in het werk wat mag gebeuren vanuit bestuur en fractie.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. De laatste financiële verslagen vindt u in de links hieronder:

Exploitatieoverzicht 2012 vindt u HIER.

Exploitatieoverzicht 2013 en 2014 vindt u HIER.

Staat van baten en lasten 2012 - 2014 vindt u HIER.

Jaarcijfers 2015 vindt u HIER.

Staat van baten en lasten over 2016 vindt u HIER.

Staat van baten en lasten over 2017 vindt u HIER.

Expolitatieoverzicht 2017 vindt u HIER.

 

Gedeelte in verband met giftenreglement:

Overzicht van bijdragen > € 4500 -> geen.

Financieel verslag op basis van WFPP