Perspectiefnota 2021

perspectiefnota.jpg
0V1A1628.jpg
Door Gilco Grandia op 9 juli 2020 om 16:31

Perspectiefnota 2021

Bijdrage ChristenUnie Zaltbommel aan de Perspectiefnota 2021 in de raadsvergadering van 9 juli 2020

Wat een periode de afgelopen maanden, en waarschijnlijk de komende maanden. Corona, of Covid 19 heeft een grote impact. Het heeft ons in ieder geval laten beseffen dat de samenleving heel wat minder maakbaar is dan het lijkt. Het stemt tot nadenken over waar ons echte houvast nu eigenlijk ligt. Waar ligt je zekerheid en houvast nu eigenlijk?  We hopen dat u die, met ons, niet vindt in vaccins, gezondheid, werk of financieel welzijn, hoe belangrijk ook, maar in de afhankelijkheid van en het vertrouwen op God ‘  Bent u niet zo direkt van mij gewend, maar ik kan niet om deze wake-up call heen..

 

In deze periode merk je het belang van wat we missen. De bezoekjes. Het verenigingsleven. Het kerkbezoek. Het niet samen kunnen zingen. Naast de geestelijke inhoud daarvan merk je ook het verval in sociale samenhang en de toename van eenzaamheid. Opvallend is dat dat vooral ook door jongeren zo ervaren wordt. Van ouderen wisten we dat. Het geeft ook het belang aan van het verenigingsleven, en we hopen dat het college en de raad daar ook de komende tijd aandacht voor hebben.

Overigens mogen we ons verwonderen over de initiatieven die spontaan zijn ontstaan, het elkaar helpen, andere manieren van kontakt onderhouden, een helpende hand Dat geldt in het financiële vlak, om te zorgen dat de boel kan blijven draaien ( en gelukkig heeft het college daar stappen in gezet, complimenten daarvoor)  maar vooral ook in het beleid.

Deze periode geeft ook vragen bij de kwetsbaarheid van het wereldwijd handelen, vooral omdat het maar zo goedkoop mogelijk moet. Dat blijkt toch niet zo handig… Wij juichen de ontwikkeling naar local for local toe, tegen faire prijzen.  Ook binnen onze gemeentegrenzen zien we daar ontwikkelingen in. Stimuleren alstublieft! En meedoen als gemeentelijke organisatie!

Dan wat betreft de perspectiefnota zelf:

 Financiën algemeen:  we zijn blij met de positieve begroting. We kunnen genoeg dingen doen dit jaar, en er staat behoorlijk wat op de planning. Als kritische kanttekening willen we wel twee vragen stellen:

  1. Zijn al die plannen wel haalbaar in uitvoering?  Neemt het college niet teveel hooi op de vork?  Er zijn , naast deze nieuwe plannen, nog behoorlijk wat zaken die nog in uitvoering zitten, en niet de kleinste projecten. Zwembad, Buitenstad, Bossche poort, Masterplan fietspaden, Poorterij om er maar een paar te noemen. Het heeft onze voorkeur om eerst een aantal zaken uit te voeren en af te werken, voordat aan nieuwe projecten ( torentuin, MFA, Loevesteijn, Petteflat) begonnen wordt. Hoe staat het college daarin?
  2. Er worden voor de komende jaren een aantal grote investeringen gevraagd, die benoemd worden in de perspectiefnota. MFA, Hoogfrequent spoor (stiller maken van de brug) , Kentalis, boulevard Buitenstad, st. Maarten ( naast de toren ook waarschijnlijk de kerk) en de verdere uitwerking van het masterplan fietspaden . En niet te vergeten: kruising Krangstraat-steenweg waar nu echt wat moet gaan gebeuren.  Blijft er na deze perspectiefnota voldoende ruimte over voor deze projecten (wij hebben daar onze zorgen over)? Is er naar inschatting van het college voldoende reserve om niet straks te hoeven zeggen: leuk en nodig, maar nu even niet omdat er geen geld meer is?

Verkeer:  we hebben een juichmomentje:  verleden week zagen we eindelijk de aanvraag omgevingsvergunning voor de rotonde in Gameren. Zou het er nu eindelijk van komen??

We willen nog wel het vrachtverkeer in de dorpen ( dat is nog steeds een ergernis) en de racebaan Hogeweg en Gisbert Schairtweg onder de aandacht brengen. Die eerste staat wel weer genoemd, maar er gebeurt nog niets. Wat heeft het college hier in de planning?

Wonen:  Er moeten huizen beschikbaar komen voor starters, zowel huur als koop.  De verplaatsing van arbeidsmigranten schiet niet op, en sociale koop is er te weinig en te  duur voor starters. Jongeren verdwijnen daardoor massaal uit Zaltbommel.  Dat heeft veel gevolgen:  sociaal ( verenigingsleven en bijv. ook kerkelijk leven, denk daarbij ook aan de toenemende eenzaamheid onder jongeren), maatschappelijk leven( denk aan vergrijzing en mantelzorg), voorzieningenniveau en  toekomstperspectief. Er wordt gebouwd: prima, er is aandacht voor sociale koop en starters, maar er moet een tandje bij. We zien nu dat er in de starterswoningen niet echt de jongeren uit ons gebied aan de bak komen. U mag gerust weten, we hebben geworsteld met een motie op dit gebied. Wat zijn de mogelijkheden om inwoners uit het dorp of de stad bij voorkeur aan bod te laten komen bij huur en bij koop.. Wat is hier volgens het college nog mogelijk? Wat is er mogelijk en nodig om dit te bevorderen? Kunnen we als raad hier nog wat in doen?

  1. We hebben vragen bij de grootte van de bedragen die bij de BVEB neergezet zijn voor met name I en A ( automatisering.) Het is nu niet het moment om daarop in te gaan: we wachten eerst de inhoudelijke informatie af die we hopelijk binnenkort zullen ontvangen. We constateren alleen dat het een behoorlijke aanslag is op het gemeentelijk budget.

Een van de zaken die daar gelukkig de aandacht heeft is de klanttevredenheid en de vindbaarheid van de informatie. We juichen dat toe want zelfs de zelfredzame burger verdwaalt tegenwoordig weleens in het woud van regels en loketten bij de overheid. Als hij al digitaal vaardig is…

Een goede bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente mag van ons een hoge prioriteit krijgen. Het Klant Contact Centrum, het KCC, speelt hierbij dus een grote rol. Zij zijn het visitekaartje van onze organisatie, moeten vragen van burgers kunnen beantwoorden en de weg weten binnen de lokale overheid. Een goede facilitering daar van is dus nodig; een proces waar de gemeente Zaltbommel, en ook de BVEB, al mee gestart is. Het moet uiteindelijk resulteren in het snel en adequaat terugvinden van informatie die zowel voor alle inwoners, ook raadsleden, belangrijk kan zijn. Of dat nu is via een Raads Informatie Systeem of via de website van de gemeente of via een loket.

Wij vragen aandacht voor het feit dat overgewicht en te weinig bewegen onder jongeren in onze gemeente zorgelijk blijft. Er is beleid, zie de motie JOGG, We steken echter ongunstig af ten opzichte van de rest van Nederland zoals blijkt uit de onlangs ontvangen rapportages. Wij zijn benieuwd naar wat we hier concreet voor gaan doen de komende jaren. Zijn er plannen in de maak bij het college?

  1. De trein komt er aan.  De plannen voor Hoog Frequent Spoor, waardoor er veel meer treinen en zeker vrachttreinen door Zaltbommel gaan komen is in vergevorderd stadium. De ChristenUnie vraagt zich af hoe het kan dat er vanuit Prorail blijkbaar gezegd wordt dat dat niet genoeg lawaai op de brug op zal gaan leveren, maar dat het college waarschuwt dat er grote bedragen nodig zullen zijn om datzelfde geluid op de brug binnen de perken te houden. Kunt u dat uitleggen of toelichten wethouder?
  2. Hospice:  ik denk voor de hele raad een belangrijk initiatief. We horen dat er voortgang is voor het bouwen van een hospice in Zaltbommel.  Kan de wethouder ons daarover bijpraten? Ook over de financiële haalbaarheid, en of er belemmeringen zijn? Kan dit snel gerealiseerd worden?

Samengevat:

De ChristenUnie kan zich over het algemeen vinden in de voorliggende perspectiefnota. We pleiten wel voor terughoudendheid in de uitgaven, en voor het prioriteren van de uitvoering van eerder ingezette plannen. Tegelijk zijn we in deze periode maar al te zeer geconfronteerd met onze afhankelijkheid, en met de betrekkelijkheid van maakbaarheid van de samenleving. We blijken maar al te zeer afhankelijk te zijn van Gods zegen, en die wensen we de organisatie, de raad en het college dan ook toe bij het opstarten en uitvoeren van de geschetste plannen.

Deel dit bericht