Standpunten

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2006

De standpunten van de ChristenUnie afdeling Zaltbommel in deze raadsperiode zijn verwoord in het laatste verkiezingsprogramma, zoals hieronder is te lezen.

Verkiezingsprogramma 2010

Ons verkiezingsprogramma voor de komende Raadsverkiezingen op 3 maart 2010 kunt u vinden via het menu links of boven aan deze website.

 

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Zaltbommel 2006

 
 
 
Naar een dienstbare gemeente
 
Inhoud:
  1. Uitgangspunten en prioriteiten                                                                              
  1. Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid                                      
  1. Verkeer en vervoer                                                                                               
  1. Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken              
  1. Welzijn, onderwijs, cultuur en sport                                                          
  1. Sociale voorzieningen en volksgezondheid                                               
  1. Milieu en landschap                                                                                   
  1. Financiën                                                                                                                
1. Uitgangspunten en prioriteiten
 
 
1.1 Uitgangspunten
De ChristenUnie  ziet de overheid als een instelling van God om de samenleving te dienen en in goede banen te leiden. De overheid is er primair om het kwaad te weren uit de samenleving. De overheid is er ook om steun en richting te geven aan de ontplooiing van mens en maatschappij. Deze twee doelstellingen zijn slechts haalbaar wanneer de overheid een besef heeft van de normen die ze hierbij moet aanleggen en wanneer ze zelf ook betrouwbaar is. De ChristenUnie houdt overheid en burgers de goede normen voor die God in de Bijbel geeft. Goed bestuur begint bij heilzame normatieve, uit het Woord van God afgeleide keuzes. Daarom moet ook het handelen van de gemeentelijke overheid worden getoetst aan Bijbelse normen. Zij is geroepen op het publieke terrein de gerechtigheid te zoeken zoals deze in de Bijbel wordt geopenbaard.
Overheid en burgers dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de samenleving. De ChristenUnie wil duidelijk onderscheiden wie voor welke terreinen verantwoordelijkheid draagt. Sommige terreinen zijn exclusief het terrein van de overheid, andere terreinen zijn primair van de burgers en de verbanden waar zij in georganiseerd zijn. Daartussen liggen veel terreinen waar vormen van samenwerking nodig en mogelijk zijn tussen overheid, burgers, organisaties en ook het bedrijfsleven.
 
Vanuit deze algemene uitgangspunten komt de ChristenUnie tot de volgende richtlijnen voor de gemeentelijke overheid. Deze moet:
a. recht en gerechtigheid bevorderen, criminaliteit en onveiligheid bestrijden en christelijke waarden en normen handhaven.
b. een schild zijn voor de zwakkeren in de samenleving.
c. als rentmeester zorgvuldig omgaan met Gods Schepping.
d. voorzieningen ontwikkelen, zodat verbanden van burgers (gezin, school, kerk, vereniging e.d.) zich overeenkomstig hun eigen aard en levensbeschouwelijke identiteit kunnen ontwikkelen en zo hun door God gegeven verantwoordelijkheden vervullen.
 
De afgelopen decennia heeft de overheid, ook de gemeentelijke overheid, veel verantwoordelijkheden naar zich toe getrokken. De ChristenUnie acht het gewenst dat de gemeente ernaar streeft om, waar mogelijk en verantwoord, de verantwoordelijkheid van haar burgers voor elkaar en voor hun leefomgeving zoveel mogelijk te stimuleren. Particuliere initiatieven op deze terreinen worden financieel en, indien mogelijk, materieel ondersteund. Dat kan onder meer door bevorderen van vrijwilligerswerk – zelfs wanneer er professionele alternatieven zijn, zoals bij de bibliotheken -, het (blijven) steunen van het verenigingsleven en, bijvoorbeeld, door op wijk- of straatniveau afspraken te maken met bewoners over het onderhoud van openbaar groen en daarvoor zonodig materiaal beschikbaar te stellen.
 
 
1. 2. Prioriteiten
Voor het stellen van prioriteiten is het van belang eerst de huidige situatie van de sinds 1999 bestaande gemeente Zaltbommel kort te schetsen. Daarbij valt het volgende op:
- De financiële positie van de gemeente is aanzienlijk verslechterd en noopt tot het maken van pijnlijke keuzes. De lokale lasten zijn voor de burgers en bedrijven fors gestegen zodat er geen mogelijkheid meer is om door lastenverhoging extra inkomsten te verwerven. Daarbij is de ChristenUnie overigens van mening dat een gemeentelijke overheid eerst het uiterste moet doen om in eigen huis zaken op orde te stellen voordat ook maar gedacht wordt aan extra lastenverhogingen.
- De bestuurlijke cultuur van de nieuwe gemeente heeft nog steeds meer weg van die van de oude gemeente Zaltbommel dan van de andere samengevoegde gemeenten Brakel en Kerkwijk. Dit blijkt onder meer uit de talrijke ambitieuze plannen die worden opgesteld en uit de ruime aandacht die het promoten van de gemeente krijgt. In de politieke praktijk blijkt dat de meeste aandacht uitgaat naar allerlei grootschalige projecten die zich richten op de kern Zaltbommel. Genoemd kunnen worden de opgestelde ruimtelijke Visie 2020, het ISV-programma, het project ‘De Bossche Poort’, het project ‘Van Stationsomgeving naar Vestingstad’ enzovoort. Met name woningbouw in de kleine kernen is daardoor ernstig onder de maat gebleven. Er is ten onrechte gewacht met het ontwikkelen van plannen totdat de visie ‘Wonen en Werken’ is afgerond. Deze visie dient als basis van de ruimtelijke plannen in de verschillende kernen. Gelijktijdig met het opstellen van deze visie had gewerkt moeten worden aan de diverse plannen, zodat geen kostbare tijd verloren zou zijn gegaan.
-De leefbaarheid - in de zin van rust en ruimte - van de Bommelerwaard staat sterk onder druk door de economische ontwikkelingen. Dit komt tot uiting in een sterke groei van het verkeer en de daaruit voortvloeiende overlast, waarover regelmatig wordt geklaagd. Realisatie van de diverse plannen voor een forse groei van het glasareaal, de oppervlakte bedrijfsterreinen en voor recreatie en toerisme, zullen deze problemen versterken. Het recent besproken Verkeersstructuurplan schiet volledig tekort in de aanpak van bijvoorbeeld de overlast van vrachtverkeer in de kleine kernen. Dit ondanks toezeggingen aan burgers die deze overlast ondervinden.
-De leefbaarheid van de kernen wordt momenteel ook geweld aangedaan door diverse vormen van overlast en vernielingen door kleine groepen jongeren. Dit is onacceptabel, zeker op die plaatsen waar sprake is van een ernstige aantasting van het woongenot bij inwoners van onze gemeente. Hier zal streng tegen moeten worden opgetreden.
-De economische expansie blijkt geen garantie te bieden dat het voorzieningenniveau in vooral de kleinere dorpen op peil blijft. Dit betreft onder meer postkantoren en winkels. Woningbouw blijkt wel van wezenlijk belang te zijn voor het instandhouden van diverse voorzieningen, waaronder scholen en winkels. Het is daarom van cruciaal belang om juist in de kleinere kernen woningbouwplannen te ontwikkelen. Denk daarbij aan Nieuwaal, Kerkwijk-Delwijnen en Poederoijen.
-De vaststelling van het Regionaal Plan ‘De Bommelerwaard’ is inmiddels een feit. Dit plan biedt de basis voor de ontwikkeling van extra grootschalige glastuinbouw in een deel van onze gemeente. Met name de locatie van de nieuwe kassen is ons een doorn in het oog. Er kan straks immers gebouwd worden tot aan de Van Heemstraweg, zodat het natuurgebied ‘De Lieskampen’ straks direct komt te grenzen aan het nieuwe kassengebied. De ChristenUnie is voorstander geweest van een meer beperkte uitbreiding van de kassencomplexen zodat meer rekening kon worden gehouden met natuur en landschap. We moeten ons realiseren dat de Bommelerwaard gewoon te klein en te mooi is om geschikt te zijn voor nieuwe grootschalige kassengebieden.
 
Mede gelet op deze situatie, op de tendensen in de samenleving en op te verwachten toekomstige ontwikkelingen, zal de ChristenUnie in de komende raadsperiode vooral de volgende punten prioriteit geven:
- het handhaven van Bijbelse waarden en normen in de gemeentepolitiek;
- het tegengaan van de "24-uurseconomie" en vooral van de aantasting van de zondagsrust;
- de zorg voor leefbaarheid, milieu en landschap binnen de gemeente;
- aanpak van overlast en vernielingen binnen de gemeente;
- bewaken van het specifieke culturele karakter van de dorpen, dat voor een belangrijk deel wordt bepaald door de godsdienstige overtuiging;
- het op orde brengen van de gemeentelijke financiën en zoveel mogelijk beperken van de lastendruk voor de inwoners;
- voorkomen dat de gemeente te veel ‘hooi op de vork’ neemt;
- redden wat er nog te redden valt van ons mooie landschap in verband met de voorgenomen realisatie van grootschalige kassencomplexen;
- meer woningbouw in de dorpen, mede met het oog op het handhaven van de voorzieningen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid
 
 
2.1. Algemeen
- De gemeentelijke herindeling heeft in vele opzichten niet gebracht wat er door sommigen van werd verwacht: zo is de kwetsbaarheid van het ambtelijk apparaat niet wezenlijk verminderd, en de efficiency niet of nauwelijks verbeterd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de burgers buiten de kern Zaltbommel geconfronteerd zijn met een verdubbeling van de OZB ten opzichte van 1998 terwijl zij in ruil daarvoor helemaal niets hebben teruggekregen! We kunnen gerust zeggen dat hier sprake is van wanprestatie vanwege de Overheid. De gemeentelijke overheid zal daarom een meer dienend karakter moeten krijgen, waarbij geen ruimte meer is voor verdere lastenverhogingen.
-Ook kunnen we vaststellen dat de bestuurskracht van zowel de gemeenteraad als het college van B&W te wensen overlaat. Het duale bestel heeft tot nog toe niet gebracht wat ervan werd verwacht. Teneinde de slag- en daadkracht van de gemeenteraad te verhogen stellen wij voor om de frequentie van de gemeenteraadsvergaderingen te verhogen naar ééns per maand. De commissievergaderingen zullen ook op deze frequentie aangepast moeten worden. In de commissievergaderingen zal uitsluitend ruimte worden geboden voor het stellen van vragen. De politieke beschouwingen komen vervolgens aan bod in de gemeenteraadsvergaderingen. Doublures kunnen zodoende worden voorkomen. Ook de burger kan op deze wijze beter de raadsvergaderingen volgen, aangezien het niet langer noodzakelijk is om ook de desbetreffende commissievergadering te hebben bijgewoond. Door de verhoogde vergaderfrequentie kunnen ook sneller besluiten worden genomen.
- De besluitvorming over de huisvesting van het gemeentelijk ambtenarenapparaat is ronduit teleurstellend verlopen. Onder grote tijdsdruk is besloten om het nieuwe gemeentekantoor aan te kopen, waarbij gekozen is voor een groot pand dat aanzienlijk moest worden verbouwd. Over de bestemming van het oude gemeentehuis te Zaltbommel was en is nog niets duidelijk. Verder is het aangekochte pand dermate groot dat een groot gedeelte structureel moet worden verhuurd om de exploitatie sluitend te krijgen. De ChristenUnie  is voorstander geweest van de aankoop van een ander (kleiner) kantoorpand dat direct door de ambtenaren kon worden betrokken. Wel had in dat geval het oude gemeentehuis een functie moeten blijven behouden aangezien niet alle ambtenaren in het voorgestane kantoorpand konden worden gehuisvest. Helaas is hier niet voor gekozen, zodat we nu geconfronteerd worden met grote financiële onzekerheden en een oud gemeentehuis waar niemand raad mee weet.
- Nagegaan moet worden welke taken de gemeente eventueel kan overnemen van Regio Rivierenland. Bij het realiseren van bezuinigingen dient ook het functioneren van dit orgaan te worden betrokken.
- Met het oog op de financiële situatie moet in beginsel worden volstaan met drie fulltime wethouders. Als er meerdere wethouders worden gekozen, dient hun werktijd evenredig korter te zijn. Ook kan worden gedacht aan het toekennen van extra taken aan de burgemeester.
- De omvang van het ambtenarenapparaat moet kritisch worden gevolgd. Er moeten geen werkzaamheden worden uitgevoerd waar niemand om vraagt. Het management zal zich op dit punt meer moeten gaan onderscheiden. Van het management mogen ook signalen worden verwacht indien bepaalde taken onevenredig veel werkzaamheden met zich meebrengen.
- De gemeente temporiseert het opstellen van allerlei plannen en visies zodanig dat deze plannen in principe kunnen worden opgesteld en daadwerkelijk uitgevoerd door het eigen ambtelijk apparaat, behalve in gevallen van onuitstelbaarheid.
- Voor het wethouderschap komen bij voorkeur alleen personen in aanmerking die op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staan.
 
 
2.2 Contact met de burgers
- Het is van belang dat het gemeentebestuur doorgaat met het beleggen van periodieke bijeenkomsten in de verschillende delen van de gemeente, bij voorkeur rond een bepaald thema. Een gestructureerde voorbereiding van deze bijeenkomsten is gewenst. Er moet tegen gewaakt worden dat deze bijeenkomsten de normale besluitvormingsprocedures in de gemeente(raad) doorkruisen.
- Voor een beter contact tussen burger en raadsleden stelt de ChristenUnie voor om regelmatig de namen van de raadsleden, met hun telefoonnummers, te publiceren in ‘De Toren’. Op deze wijze wordt de drempel om contact op te nemen met een raadslid aanzienlijk lager. Deze werkwijze past uitstekend in het duale systeem, waarbinnen de raad zich nadrukkelijk als volksvertegenwoordiging dient te verantwoorden.
 
- Bij alle belangrijke besluiten moeten er ruime mogelijkheden zijn voor inspraak van burgers en maatschappelijke organisaties. Vooral bij de inrichting van de directe leefomgeving moeten meer mogelijkheden worden geboden om de burgers hun zegje te laten doen. Vormen van interactieve besluitvorming mogen er echter niet toe leiden dat in de gemeenteraad geen echte afweging meer kan plaatsvinden. Dit is belangrijker naarmate het betreffende besluit een wijdere strekking heeft. Bij de plaatsing van straatmeubilair kan de zeggenschap van de burgers verder gaan dan bij de inrichting van het landelijk gebied van de gemeente.
- De huidige voorlichting aan de burgers schiet haar doel voorbij. De pagina’s van de Toren zijn zodanig gevuld dat de burgers door ‘de letters de informatie’ niet meer zien. Ook dient de gemeentelijke website afgestemd te worden op de reële behoeften van de burgers en niet op de ‘wilde’ ideeën van allerlei onderzoeksbureaus. Er dient op dit punt zeer kritisch te worden gekeken naar de kosten-baten verhouding.
 
 
2.3 Handhaving van waarden en normen
Het ambt van de overheid brengt voor het gemeentebestuur de verplichting mee toe te zien op de eerbiediging van Gods Wet in publieke zaken. Wij zijn er daarbij van overtuigd dat het leven vanuit het Woord van God een zeer heilzame werking heeft voor de totale maatschappij.  Vanuit die achtergrond pleit de ChristenUnie voor het volgende:
- Bij opening en sluiting van de vergaderingen van de Gemeenteraad wordt een ambtsgebed uitgesproken.
- Openbare godslastering wordt in de gemeente tegengegaan. Hetzelfde geldt voor culturele uitingen, reclames e.d., die een godslasterlijk karakter dragen of aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid.
- Landelijke wetgeving maakt vestiging van bordelen mogelijk. De Christenunie zal zich er voor inzetten om vestiging van bordelen en dergelijke binnen onze gemeentegrenzen zoveel mogelijk te voorkomen.
- De gemeente bestrijdt het organiseren van openbare bijeenkomsten waar sprake is van drugsgebruik en/of excessen op het gebied van de zedelijkheid.
- De gemeente beperkt de kansspelautomaten tot een minimum en tracht deze zo mogelijk geheel te weren.
- De gemeente behandelt de kerken als van eigen rechte en niet alleen als verenigingen. De gemeentelijke overheid beschermt de kerken in de uitoefening van de eredienst, ook bij het beleid ten aanzien van allerlei activiteiten, en bevordert in dit verband ook de zondagsrust, zoveel als in haar vermogen ligt.
- De gemeente doet al het mogelijke om de openstelling van winkels en andere voorzieningen en van het organiseren van activiteiten op zondag te voorkomen.
- Het subsidiëren van (sportieve en culturele) activiteiten die (ook) op zondag plaatsvinden wordt afgewezen.
 
 
2.4. Openbare orde en veiligheid
- Het handhaven van de veiligheid voor de burgers en het voorkomen en bestrijden van vandalisme en criminaliteit krijgt een hoge prioriteit. Het is beslist onacceptabel dat diverse inwoners van onze gemeente structureel overlast ondervinden van kleine groepen ‘hangjongeren’. Hier dient een einde aan gemaakt te worden door een gezamenlijke aanpak door gemeente en politie. Een krachtige en consequente aanpak is noodzakelijk, waarbij het voor de ChristenUnie volstrekt onacceptabel is dat een zeer beperkte groep allerlei kostbare voorzieningen probeert af te dwingen door in de diverse woonomgevingen ‘rotzooi te trappen’. In bijzondere gevallen dient een samenscholingsverbod als uiterste middel te worden ingezet.
- De gemeente dient al het mogelijke te doen om meer 'blauw op straat' te krijgen.
- Het drugsgebruik wordt tegengegaan door verantwoorde voorlichting in samenwerking met de scholen, waarbij drugsgebruik strikt wordt afgewezen. Niet alleen jeugd, maar ook ouders moeten voorlichting krijgen. Er worden geen coffeeshops geopend.
- Het nuttigen van alcohol in de openbare ruimte wordt tegengegaan en waar mogelijk verboden. Het verontreinigen van de openbare ruimte met (bier)flesjes, -blikjes e.d. moet worden aangepakt.
- De brandweer op basis van vrijwilligers moet worden gehandhaafd en dient over adequaat materiaal te beschikken.
- De gemeente draagt er zorg voor dat de bestaande rampenbestrijdingsplannen actueel blijven. Ieder jaar wordt hierover rapport uitgebracht aan de gemeenteraad. De bevolking wordt voldoende geïnformeerd over de rampenbestrijdingsplannen.
- De hier en daar dreigende verloedering moet worden tegengegaan door wijkgerichte, projectmatige steunmaatregelen, waarbij de burgers zoveel mogelijk betrokken worden.
 
 
- Voor openbare gebouwen, zoals gymzalen, worden toezichthouders dan wel beheerders aangesteld, bij voorkeur op basis van vrijwilligheid.
- De gemeente dient paal en perk te stellen aan allerlei vormen van lawaai-overlast met name wanneer het gaat om activiteiten in de late avond of in de nacht. De ChristenUnie vindt het niet acceptabel dat na 23.30 uur nog lawaai wordt geproduceerd waardoor omwonenden uit hun slaap worden gehouden.
 

 

3. Verkeer en vervoer
 
 
3.1 Verkeersveiligheid en -overlast
In grote delen van de West-Bommelerwaard doet zich een sterke toename van de verkeersintensiteit voor. Dit gaat steeds meer ten koste van de leefbaarheid; deze problematiek verdient bijzondere aandacht van de gemeente. Hierbij is voorkomen beter dan genezen. Het fietspad Brakel-Zaltbommel is een voorbeeld van een goede investering op het gebied van de infrastructuur.
- Verkeersoverlast moet worden voorkomen door een goede ruimtelijke ordening en een goed doordachte infrastructuur binnen de nieuwe bestemmingsplannen.
 - Reeds bij de inrichting van de bestemmingsplannen dienen voorzieningen opgenomen te worden ter bevordering van de veiligheid van fietsers en voetgangers. Hiermee dient in de financiële begroting van elk bestemmingsplan rekening te worden gehouden. Zo zal bijvoorbeeld de extra infrastructuur ten gevolge van de bouw van nieuwe kassen geheel betaald dienen te worden door degenen die baat hebben bij realisatie van deze kassen.
- De leefbaarheid in de woonwijken is inmiddels op diverse plaatsen vergroot door herinrichting in de vorm van 30-km wijken of door het instellen van woonerfregelingen. Conform de toezeggingen van de politie moet nu daadwerkelijk door deze dienst worden toegezien op de handhaving van de snelheidsregels binnen de 30-km zones.
- Bij het ontwerpen van verkeersvoorzieningen zal ruim aandacht moeten worden geschonken aan de minder valide en oudere verkeersdeelnemers.
- De gemeente draagt er zorg voor dat trottoirs, voetpaden en andere doorgangen goed begaanbaar zijn voor rolstoelgebruikers, in de eerste plaats door een goed handhavingsbeleid met betrekking tot hinderlijke obstakels, maar zonodig ook door infrastructurele aanpassingen.
- De verkeersveiligheid bij de basisscholen blijft een punt van aandacht. De gemeente dient nauw samen te werken met de schoolbesturen om een zo veilig mogelijke verkeerssituatie te realiseren.
- Sluipverkeer en doorgaand verkeer in woongebieden dienen te worden geweerd.
- Bij het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen wordt gezocht naar alternatieven voor verkeersdrempels.
- De extra ontsluiting van ‘De Waluwe’ vanaf de rotonde bij de Watertoren vinden wij onwenselijk. Destijds is een bewuste keuze gemaakt om deze ontsluiting niet aan te leggen. Een heroverweging is wat de ChristenUnie betreft uitsluitend aan de orde indien onomstotelijk komt vast te staan dat de ontsluiting echt noodzakelijk is. In verband hiermee vindt de ChristenUnie dat alles in het werk moet worden gesteld om de bestaande ontsluitingen te verruimen. Ook zal de doorstroming van de Hogeweg richting het station moeten worden verbeterd teneinde de bewoners van de West-Bommelerwaard een betere toegang naar het station te verschaffen.
- De kruising Meidijk-Van Heemstraweg dient zo spoedig mogelijk aangepakt te worden. Wij pleiten voor een verkeersregelinstallatie die eventueel op termijn vervangen wordt door een rotonde.
 
 
3.2. Openbaar vervoer
- Er bestaan in de Bommelerwaard verschillende nieuwe vormen van openbaar vervoer, zoals de Regiotaxi en de buurtbus. De gemeente dient zich in te spannen om deze voorzieningen voor haar burgers te behouden. Een goede onderlinge afstemming van deze vormen van vervoer, ook met het gewone openbaar vervoer, is noodzakelijk. 
- Bij de Nederlandse Spoorwegen wordt erop aangedrongen dat er ook in de avonduren een halfuursverbinding voor station Zaltbommel komt.
- Uitbreiding van het aantal wachthokjes bij bushaltes is gewenst.
- De gemeente spant zich in om de bestaande pontveren in de vaart te houden.
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken
 
 
4.1 Ruimtelijke ordening
- Bij het opstellen van ruimtelijke plannen voor de gemeente dient meer dan tot dusver rekening te worden gehouden met leefbaarheidaspecten. Daartoe moeten onder meer speelvoorzieningen in de bestemmingsplannen worden opgenomen.
- Er moet voor worden gezorgd dat het "Groene Hart" van de West-Bommelerwaard groen blijft, dus geen kassenbouw, geen bedrijfsterreinen, geen woningen, maar wel akkerbouw, grondgebonden veehouderij, rustige recreatie en natuur. Er moet bovendien een groene strook worden vrijgehouden aan de noordkant van de Van Heemstraweg. In andere delen van het buitengebied dient grote terughoudendheid te worden betracht ten aanzien van de vestiging van niet-agrarische bedrijven.
- Vestiging van grote bedrijven, kantoren etc. dient beperkt te blijven tot de daarvoor aangewezen gebieden ten zuiden/zuidoosten van Zaltbommel in de nabijheid van de A2. Nagegaan moet worden of er voor de vele, kleine transportbedrijven in de gemeente hier een collectief beheerd terrein kan worden opgezet.
- Bedrijventerreinen bij de dorpen dienen uitsluitend opgezet te worden voor kleinschalige, plaatselijk verzorgende bedrijven en dan met name om ruimtelijke en milieuhygiënische knelpunten in de dorpen op te lossen. Een maximale kavelgrootte per bedrijf, alsmede beperkingen ten aanzien van de omvang de gebouwen vormen hier noodzakelijke randvoorwaarden.
- Bedrijventerreinen dienen zodanig te worden gelokaliseerd dat verkeers- en geluidshinder zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat eventuele toekomstige woningbouw niet wordt bemoeilijkt.
- De ruimte tussen de kernen moet open blijven; er komt dus bijvoorbeeld geen woningbouw op de 'Bommelse weide'.
- Er dient beleid te worden ontwikkeld met betrekking tot leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen, waarbij vooral rekening wordt gehouden met milieu, landschap, verkeersaspecten en de positie van agrarische bedrijven in de nabijheid.
- Handhaving van het eigen karakter van de verschillende dorpskernen en van de binnenstad van Zaltbommel verdient bijzondere aandacht.
- Met name ten aanzien van de oprichting van boomkwekerijen, hoveniersbedrijven, agrarische loonbedrijven en dergelijke, dienen de eisen in de bestemmingsplannen te worden aangescherpt. De mogelijkheden voor het bouwen van een woning bij zulke bedrijven dienen beperkt te worden tot die gevallen waarbij het strikt noodzakelijk is. Ook de mogelijkheden tot oprichting van nieuwe agrarische bedrijven moeten kritisch worden bezien. Misbruik van bestemmingsplanbepalingen op dit punt moet verder worden ingedamd.
- De concrete invulling van het industrieterrein “de Wildeman” ten zuidoosten van Zaltbommel, dat in totaal ruim 100 ha omvat, dient over tenminste 20 jaar te worden “uitgesmeerd”.
- Er moet veel meer tijd en energie worden gestoken in het ontwikkelen van bestemmingsplannen voor de kleine kernen. Daarnaast moet het wijzigen van bestaande bestemmingsplannen voor de kernen meer aandacht krijgen teneinde woningbouw op inbreidingslocaties te versnellen
- De ChristenUnie is van mening dat de ontwikkeling van woningbouwplannen op voormalige bedrijfslocaties veel voortvarender ter hand moet worden genomen. Dit betreft bijvoorbeeld: locatie voormalige Rabobanken te Gameren en Zuilichem, locatie voormalige gemeentehuis Kerkwijk en de locatie van de voormalige gemeentewerf te Bruchem. In z’n algemeenheid geldt dat we niet moeten wachten met het maken van plannen totdat de huidige gebruikers zijn vertrokken. Dit leidt tot jaren leegstand en verloedering. De gemeente moet zich daarom veel actiever opstellen op dit punt.
- De ChristenUnie staat niet zonder meer afwijzend tegenover het omvormen van het huidige gebied “Waalfront west” in een nieuw woongebied. Gelet op alle andere plannen die in Zaltbommel in uitvoering zijn, en omdat wij prioriteit geven aan het bouwen van woningen in de dorpen, achten wij het raadzaam om niet overhaast te beginnen aan dit nieuwe plan.
 
4.2. Volkshuisvesting
- Ter wille van het behoud van het voorzieningenniveau, de basisscholen, mogelijkheden voor mantelzorg etc., moet getracht worden meer woningen te bouwen in de dorpen, waarbij de kleinste kernen van gemeenten (Kerkwijk, Delwijnen, Nieuwaal, Poederoijen), niet mogen worden uitgesloten. In beginsel moet de ‘eigen aanwas’ in het eigen dorp kunnen wonen.
 
- In grotere uitbreidingsplannen, zoals ‘De Waluwe’ dient een gelijkmatige oplevering van woningen plaats te vinden. Er worden dus niet schoksgewijs grote aantallen woningen tegelijk gebouwd, die de behoefte van de lokale bevolking overtreffen. 
- De gemeente streefternaardat bouwkavels en vrijkomende huurwoningen in de dorpen zoveel mogelijk worden toegewezen aan inwoners uit de betreffende kern. In ieder geval zal dit beleid op korte termijn moeten gaan gelden voor de senioren uit de betreffende kernen.
- Gebleken is dat het voor diverse ‘starters’ niet meer mogelijk is om de aankoop van een woning te bekostigen. De gemeente zal daarom moeten bevorderen dat meer koopwoningen worden gebouwd in de lagere tot middelhoge prijsklasse. Met het oog daarop dienen initatieven van bouwondernemingen die goedkope woningen kunnen bouwen, een serieuze kans te krijgen. Er zal meer dan voorheen gekozen moeten worden voor de koop-rijwoning in plaats van de 2-onder-1-kap woning.
- Ook voor grotere gezinnen zal voorzien moeten worden in voldoende betaalbare huurwoningen.
- De gemeente dient zich positief op te stellen ten opzichte van woningsplitsing.
 
 
4.3. Economische zaken/toerisme
- Het gemeentebestuur doet al het mogelijke voor het handhaven en voor een gezond functioneren van het midden- en kleinbedrijf in de diverse kernen. Te denken valt hierbij aan voldoende bereikbaarheid en parkeervoorzieningen. De gemeente wijst een bedrijfscontactpersoon aan.
- De eigen middenstand moet beschermd worden onder meer door een restrictief beleid ten aanzien van vergunningen voor markthandelaren en venters in de dorpen en door de vestiging van grote detailhandels op bedrijfsterreinen of in het buitengebied tegen te gaan.
- We zien nog onvoldoende concrete activiteiten binnen de gemeente Zaltbommel van het Regionaal Bureau  voor Toerisme (RBT). Het RBT zal zich daarom meer moeten gaan richten op het ontwikkelen van producten die aansluiten bij de toeristische kwaliteiten van de gemeente Zaltbommel. Daarbij valt te denken aan fietsroutes, stadswandelingen, concerten, natuurexcursies, etc. Ook zullen voorzieningen zoals informatieborden, bankjes, uitkijkpunten e.d. moeten worden aangebracht.
- Het heffen van toeristenbelasting dient beperkt te blijven tot het verwerven van financiële middelen voor recreatieve voorzieningen zoals hiervoor aangegeven.
- Er wordt beleid ontwikkeld om de wildgroei aan bedrijfs- en reclame-uitingen in de stad Zaltbommel te beperken en deze uitingen af te stemmen op het historische karakter van de binnenstad.
 
 
4.4. Agrarische sector
- De agrarische bedrijfstak dient zijn levensvatbaarheid te behouden. Zonodig wordt aan (jonge) agrariërs hulp geboden bij het zoeken naar andere en nieuwe economische toekomstmogelijkheden.
- Een grote uitbreiding van het glasareaal zoals voorzien in het Regionaal Plan, dat inmiddels door de provincie is overgenomen, is onnodig en ongewenst. Het glasareaal dient in beginsel beperkt te blijven tot de oppervlakte die binnen de huidige bestemmingsplannen mogelijk is. Slechts een beperkte uitbreiding van het voor glastuinbouw bestemde areaal is aanvaardbaar. Vanuit dit perspectief bezien, dient elke gelegenheid te worden aangegrepen, waaronder de tussentijdse evaluatie van het regionaal plan, om de extra uitbreiding (met 150 ha) niet door te laten gaan.
- Er dient beleid te worden ontwikkeld om bestaande knelpunten binnen de glastuinbouw op te lossen. Nieuwe locaties dienen bij voorkeur uitgegeven te worden aan bedrijven die worden verplaatst teneinde een knelpunt elders op te lossen.
- Bestaande glastuinbouwbedrijven moeten de mogelijkheid hebben om zich met het oog op hun continuïteit aan te passen aan de zich wijzigende omstandigheden. Uitgangspunt is de levensvatbaarheid van het betreffende bedrijf tenzij dit om landschappelijke redenen niet aanvaardbaar moet worden geacht. 
- In het kader van het Regionaal Plan dient sanering van verouderde kassenbestanden en verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gestimuleerd te worden. De gemeente dient met voortvarendheid beleid te ontwikkelen op basis van het nieuwe streekplan, waarmee sanering van oude kassenbedrijven kan plaatsvinden. Er dient daarbij maximale ruimte te worden geboden voor het omzetten van locaties met verouderde kassen naar woningbouwmogelijkheden.
- Er moet beleid komen om het ontstaan van (grote) intensieve-veehouderijbedrijven tegen te gaan.
- Bij natuurontwikkeling dient aan agrariërs een passende schadecompensatie te worden geboden. Indien dit niet het geval is, moet de gemeentelijke overheid geen medewerking verlenen aan het opstellen en invoeren van dergelijke plannen.
 

 

5. Welzijn, onderwijs, cultuur en sport
 
 
5.1. Onderwijs
- De gemeente doet al het mogelijke om het voortbestaan van de huidige scholen in de dorpen veilig te stellen.
- Het gemeentebestuur moet de identiteit en de bevoegdheden van de schoolbesturen respecteren, onder meer door scholen geen ongewenst nevengebruik op te dringen.
-De gemeente werkt nauw samen met de schoolbesturen op het terrein van de onderwijshuisvesting zodat scholen in staat zijn het onderwijs te verzorgen conform de uitgangspunten en doelstellingen van de school.
-Om nadelige effecten voor de leerlingenzorg te voorkomen is de ChristenUnie er voorstander van om de gemeentelijke bijdrage aan de schoolbegeleiding te continueren.
-De gemeente gaat verder met het achterstandenbeleid hetgeen zich met name toespitst op VVE en het voorschoolse traject.
-De gemeente geeft samen met het onderwijs- en welzijnsveld uitvoering aan de brede schoolontwikkeling met respect voor identiteit en cultuur.
-De gemeente draagt zorg voor voldoende toezicht op de naleving van de Leerplichtwet.
-Handhaving van het Cambium op de huidige locaties heeft de voorkeur.
 
 
5.2. Welzijn
- Verantwoord burgerschap houdt onder meer in dat de burgers zelf initiatieven nemen om voorzieningen te realiseren op het terrein van het welzijn. De gemeentelijke overheid dient terughoudend te zijn bij het opzetten van welzijns- en cultuuractiviteiten en tebevorderen dat bij dergelijke activiteiten de normen en waarden, die de Bijbel ons geeft en waarmee het welzijn van de mensen het meest is gediend, worden gerespecteerd.
- Subsidiëring van activiteiten op het gebied van cultuur en sport dient een aanvullend karakter te hebben in relatie tot de eigen inspanningen van de betrokken liefhebbers.
- De gemeente erkent het verenigingsleven als van wezenlijke betekenis voor de maatschappelijke samenhang en respecteert de identiteit van de verschillende verenigingen. Het gemeentelijk beleid mag er niet toe leiden dat het vrijwilligerswerk minder kansen krijgt dan de professionele organisaties.
- Het identiteitsgebonden jeugdwerk, zoals dat in onze gemeente veelal plaatsvindt vanuit de kerken, dient, voor zover het gaat om algemene vorming, gelijkwaardig behandeld te worden met het algemene jeugdwerk, ook in financieel opzicht.
- Bij het doorvoeren van bezuinigingen dienen verenigingen met relatief veel jeugdleden te worden ontzien.
- Voor het subsidiëren van verenigingen moet kritisch gekeken worden naar de uitvoeringskosten van de subsidieregelingen. De ChristenUnie pleit voor een eenvoudige regeling met een vaste subsidie per (jeugd)-lid, waarbij de vereniging minimaal zes maal per jaar een activiteit voor alle leden dient te ontplooien. Daarbovenop komt een beperkte aanvullende regeling voor die verenigingen die in verband met specifieke kosten niet rond kunnen komen van het bedoelde basisbedrag per (jeugd)lid. Van dergelijke verenigingen/instellingen wordt een overzicht gevraagd van alle activiteiten (producten) die ten bate van de inwoners van de gemeente Zaltbommel worden georganiseerd.
 
5.3. Cultuur
- De gemeentelijke subsidies voor het cultureel centrum De Poorterij dienen aanzienlijk te worden verlaagd, waarbij de ChristenUnie voorstander is van het beëindigen van de theaterfunctie van dit gebouw. Het is om financiële redenen volstrekt onverantwoord om deze voorziening in stand te houden.
- Er moet voldoende gemeentelijke steun worden gegeven voor de instandhouding van de talrijke monumenten, zowel in Zaltbommel als in de dorpen.
 - De gemeente is terughoudend met het aankopen van kunstwerken en met subsidies voor allerlei culturele activiteiten volwassenen. Deze subsidies worden (nog) meer gericht op de jeugdleden.
- De gemeente is terughoudend met het entameren van, dan wel het meewerken aan, grootschalige culturele evenementen.
- Ook nu het openbare bibliotheekwerk vanaf 2006 door de Basisbibliotheek Rivierenland verzorgd zal gaan worden, dienen de bibliobussen in de kernen gehandhaafd te blijven
- Andere bibliotheken dan de openbare dienen in bescheiden mate te worden gesubsidieerd.
 
 
5.4 Sport en recreatie
- Subsidies voor sport en recreatie dienen aanvullend te zijn ten opzichte van de eigen bijdragen en inspanningen van de sportliefhebbers. Dat laatste dient te worden gestimuleerd.
- Zondagssport wordt niet door de gemeente gesubsidieerd. De gemeente werkt niet mee aan
(sport-)manifestaties op zondag.
- Rustige vormen van recreatie, zoals fietsen en wandelen, worden door de gemeente gestimuleerd.
- Voor het Thorbecke-complex (inclusief zwembad) in Zaltbommel dient een lange-termijnplan te worden ontwikkeld dat ertoe leidt dat de gemeentelijke subsidie verder kan worden verlaagd.
- De gemeente draagt zorg voor de instandhouding van een zwembad, maar streeft er tevens naar om de exploitatiekosten aanzienlijk te verlagen. De verplaatsing van het zwembad naar de stationsomgeving lijkt ons niet haalbaar. Liever had de ChristenUnie de nieuwbouw van een beperkte zwemgelegenheid gezien op de bestaande locatie, zodat de combinatie met sporthal ‘De Ring’ kan worden gehandhaafd. Dit in relatie met woningbouw waardoor de kosten van de nieuwbouw kunnen worden gecompenseerd. Bij nieuwbouw van het zwembad dient nadrukkelijk gelet te worden op de toekomstige exploitatielasten, met name in de personele sfeer. 
 
 
 

 

6. Sociale voorzieningen en volksgezondheid
 
 
6.1 Sociale voorzieningen
- De gemeente draagt er zorg voor dat degenen die echt steun nodig hebben deze ook krijgen. Het beleid voor de minima wordt versterkt, waarbij in acht moet worden genomen dat het gemeentelijk beleid op dit gebied aanvullend is ten opzichte van het Rijksbeleid. De gemeentelijke regelingen voor mensen met een handicap worden niet verder afgezwakt. Er dient een reële vervoersvergoeding te zijn voor degenen die om welke reden ook, geen gebruik maken van collectieve vormen van vervoer.
- Enerzijds dient actieve fraudebestrijding plaats te vinden om oneigenlijk gebruik en misbruik van voorzieningen tegen te gaan, maar anderzijds dient het bestaan van bepaalde voorzieningen regelmatig onder de aandacht te worden gebracht van degenen die er (mogelijk) recht op hebben.
-De gemeente draagt zorg voor een goede uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en een zorgvuldige invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Bij de uitvoering van beide wetten tracht de gemeente de zorg en de voorzieningen voor degenen die het nodig hebben zoveel mogelijk overeind te houden. Bij de uitvoering van de wet Werk en Bijstand beperkt de gemeente zich niet tot het weer aan het werk helpen van de ‘gemakkelijke gevallen’, maar zet ze zich evenzeer in voor mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Daarnaast streeft de gemeente ernaar dat alleenstaande vrouwen die dat wensen, zelf voor hun (kleine) kinderen kunnen zorgen, met name door soepel om te gaan met de sollicitatieplicht.
- Bij de uitvoering van de WMO zal de gemeente vrijwilligerswerk zoveel mogelijk stimuleren, en een goede samenwerking nastreven met regionale zorgaanbieders. Voorkomen moet worden dat gemeentelijke middelen terechtkomen bij anderen dan burgers van de eigen gemeente.
- Bij het beleid inzake de kinderopvang gaat de gemeente niet verder dan waartoe ze van rijkswege wordt verplicht. Slechts voor sociaal moeilijke situaties gaat de gemeentelijke verantwoordelijkheid verder.
- Met betrekking tot de peuterspeelzaalwerk alsmede de voorschoolse voorzieningen stelt de gemeente eisen aan de kwaliteit.
 
 
6.2 Gezondheids- en ouderenzorg
- Het particulier initiatief en het vrijwilligerswerk op het terrein van de zorg, bijvoorbeeld door de Nederlandse Patiënten Vereniging, moet worden gestimuleerd.
- De subsidieregeling voor 'Tafeltje Dek Je' wordt voortgezet, zodanig dat de betrokkenen vrije keuze hebben tussen warme en vriesversmaaltijden. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage dient gelijke tred te houden met de stijging van de kosten.
- De gemeente bevordert de vestiging van een huisarts in Bruchem/Kerkwijk. Gedacht kan worden aan een combinatie met woningbouw op de voormalige gemeentewerf te Bruchem of op de locatie van het voormalige gemeentehuis te Kerkwijk.
- De gemeente bevordert het oprichten van kleinschalige zorgvoorzieningen in de verschillende kernen. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van, en aansluiting gezocht bij, de bestaande zorgcentra.
- De gemeente draagt er zorg voor dat platforms, cliëntenraden en dergelijke op dit terrein qua samenstelling een goede afspiegeling vormen van de betreffende doelgroep in de hele gemeente.
 
 
 
7. Milieu en landschap
 
 
7.1. Milieu en dier
- Op grond van de Bijbelse opdracht tot rentmeesterschap heeft de gemeentelijke overheid een belangrijke taak bij het beheer van Gods schepping. Daartoe wordt een krachtig milieubeleid gevoerd, waarbij alle gemeentelijke activiteiten kritisch worden bezien op hun gevolgen voor milieu, natuur en landschap.
- De gemeente bevordert de milieu-educatie op de scholen en intensiveert de voorlichting aan de bedrijven met betrekking tot de handhaving van de milieuregelingen.
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van groenvoorzieningen, trottoirs, wegen etc. wordt tot een minimum beperkt.
- Om overlast van hondenpoep tegen te gaan wijst de gemeente in de nabijheid van nieuwbouwwijken terreinen aan waar honden mogen worden uitgelaten. Daarbij worden voorzieningen getroffen voor een hygiënische verwijdering van deze uitwerpselen. Er worden maatregelen getroffen om het uitlaten van honden in de bedoelde terreinen te stimuleren onder meer door gerichte voorlichting aan de eigenaars.
-De gemeente geeft geen toestemming voor evenementen waarbij de kans bestaat dat het welzijn en/of de eigen waarde van dieren wordt aangetast. Het dierenasiel wordt door de gemeente financieel ondersteund.
-In het buitengebied worden zo veel mogelijk individuele  zuiveringssystemen ontwikkeld.
- Voor de ChristenUnie staat niet vast dat de riolering geheel kostendekkend moet worden; gedeeltelijke financiering uit de algemene gemeentelijke middelen wordt niet op voorhand afgewezen.
 
 
7.2 Landschap
- De bezwaren uit het oogpunt van zorg voor landschap, natuur  en leefbaarheid tegen de ‘verstening en verglazing’ van het landelijk gebied van de gemeente krijgen een zwaarder gewicht dan de economische voordelen daarvan. 
- Karakteristieke laantjes, wandelpaadjes etc. worden zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke staat bewaard en van een passende aankleding voorzien.
- De gemeente voert een actief beleid om landschapsvervuilende reclame-uitingen langs
(snel-)wegen tegen te gaan. Alleen bedrijfsgebonden reclame-uitingen die voldoen aan criteria ten aanzien van vorm en omvang, zijn toelaatbaar. De grote reclamezuilen bij de opritten van de A2 worden ontmanteld.
- Het onderhoud door de gemeente van algemene begraafplaatsen dient intensiever te worden aangepakt. Beheer Openbare Ruimte dient zich in te spannen om de extra kosten binnen het gemeentelijk budget op te vangen.
 

 

8. Financiën
 
- De gemeente dient op korte termijn haar financiën op orde te stellen door de tering naar de nering te zetten.
- Ten gevolge van de wijziging in de OZB-regelgeving zullen pijnlijke bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. 
- Een verdere lastenverzwaring door een verhoging van gemeentelijke belastingen, die verder gaat dan het landelijke inflatiecijfer, is niet aanvaardbaar. 
- Voor zover extra middelen en personeel nodig zijn voor nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken dienen deze in beginsel gevonden te worden door beperking in de uitvoering van andere taken.
- De gemeentebegroting dient sluitend te zijn, ook in meerjarenperspectief.