Waardevol Samenleven

Waardevol Samenleven

Verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over u en over ons en onze manier van waardevol samenleven. We willen een gemeente waarin we omzien naar elkaar. Een gemeente die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. De ChristenUnie vindt dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’.

De afgelopen periodes mocht de ChristenUnie bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Wij hebben ons ingezet voor zorg op maat, huishoudelijke hulp, verbeteren van verkeersveiligheid, duurzame energie, preventieve relatieondersteuning en onder meer het voorkomen van verhoging van de  OZB over 2017. In de gemeente Zaltbommel gaat er veel goed. Het aantal banen is toegenomen, vrijwilligers zijn overal actief, de financiële positie van de gemeente biedt weer meer armslag. Er is veel bereikt in de afgelopen jaren: de kanteling van de WMO, de reconstructie van de glastuinbouw, het besluit voor aanleg/doortrekken van de MaasWaalweg, een nieuwe ontsluiting op de Van Heemstraweg naar de Startstraat in Nieuwaal en ook nog een nieuwe sporthal en zwembad.

Ook de komende periode willen we graag verder werken aan het nog mooier en beter maken van onze gemeente. Wij gaan daarom met een programma van hoop de komende verkiezingen in, met als thema ‘Waardevol samenleven’. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. Al deze zaken zijn voor ons waardevol.

Tegelijk zijn er zorgen. Wat is de bestuurlijke toekomst van de gemeente Zaltbommel? Voelen de inwoners van de gemeente Zaltbommel zich voldoende vertegenwoordigd in de gemeenteraad? Dreigen er geen mensen tussen wal en schip te raken, bijvoorbeeld in de zorg? Hoe om te gaan met een toename van statushouders, arbeidsmigranten en als gevolg hiervan de lokale vraag naar woonruimte.

In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer. De aanhoudende migratie van vluchtelingen en de toename van werknemers uit de zogenaamde MOE (lidstaten van de Europese Unie die voorheen tot het Oostblok behoorden) plaatst ons voor grote uitdagingen. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit. De ChristenUnie Bommelerwaard  onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak. Dus ook in samenwerking met bestaande organisaties ( als bijv.kerken) in die samenleving

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor de gemeente Zaltbommel dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen waardevol is. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale standpunten zijn niet ad hoc opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom). De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de gemeente Zaltbommel. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!