Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Nieuws vanuit de afdeling, fractie en wethouder

Aandacht voor alles wat telt!

Afgelopen week had ik een vergadering met de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. We hebben gesproken over de corona periode en wat het met mensen doet. We hebben de Bijbel, Gods Woord, geopend en gelezen uit 1 Petrus 3 waarin vers 15 centraal stond;

Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.

We moeten ons in deze tijd niet in verwarring laten brengen door wat mensen, en vooral ook de media, ons zeggen. De kerken, en kerkgangers, worden de laatste tijd veel genoemd. Maar laten we omhoog kijken en vertrouwen op onze Heere Jezus Christus. Hij heeft geleden om de gerechtigheid. Laten we dan vooral onze hoop op Hem vestigen. En dan zegt Gods Woord; doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet.

Het politieke werk in onze gemeente gaat gewoon door. De bijeenkomsten zijn zoveel mogelijk digitaal georganiseerd. Voor vergaderingen zoals carrousel en gemeenteraad is dat vaak niet handig. Maar de maatregelen zijn er niet voor niets. Het virus moet teruggedrongen worden, dus ook wij zijn genoodzaakt de vergaderingen anders te doen. En tot een bepaalde hoogte gaat dat prima.

In deze nieuwsbrief weer een weergave van de dossiers die spelen. Ook een woordje van onze wethouder Adrie Bragt en de voorzitter van de vereniging Cees Haverhals.

met vriendelijke groeten,
namens de fractie (Kees, Mathilde, Gerrie, Adrie en Gerdine)

Gilco Grandia

Lees verder

Woord van de voorzitter

Er liggen voldoende uitdagingen om de vitaliteit van de gemeente Zaltbommel te versterken. Om enkele voorbeelden te noemen. Het toenemende tekort aan huisvesting voor jongeren en ouderen moet onze aandacht hebben. Betaalbare huisvesting voor jongeren is noodzakelijk voor een toekomst in de eigen omgeving. De particuliere investeerders zijn mede oorzaak van onbetaalbare huurbedragen voor starters op de woningmarkt. Het is een goede zaak dat de ChristenUnie politiek aandacht heeft gevraagd voor deze problematiek. Ook is het noodzakelijk toekomstgericht wonen prioriteit te geven. Ontwikkelen van een toegankelijke woonomgeving voor senioren met een gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. Levensloopbestendige woonvoorzieningen is meer dan ooit een thema voor de toekomst.

Oog voor elkaar hebben is de titel van het verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat is geïnspireerd op de Bijbelse boodschap om te zien naar je naaste. Op dit veelzijdige terrein zijn er thema’s die ons moeten inspireren om het in de praktijk te brengen. Wat kunnen doen wij om jongeren met ouderen in contact te brengen? Dit om de eenzaamheid die er ook in onze dorpen is tegen te gaan. Ideeën op dit punt uitwisselen kan inspirerend werken. Overigens het zijn soms de kleine dingen die het doen. Zeker in deze bijzondere tijden. Een kaartje, een telefoontje, een bosje bloemen kan zo veel betekenen. Of de vraag stellen kan ik iets voor u beteken? Dat is een blijk van woord en daad omzetten in oog voor elkaar hebben, Daar zie je iets van terug in de liefde die ons met dringen. En waar liefde woont gebiedt de Heer Zijn Zegen.

Heeft u inspirerende ideeën of opmerkingen laat ze ons weten. Voor de behandeling van de gemeentebegroting 2021 kan het aanleiding geven er aandacht aan te geven. Denk met ons mee.

Cees Haverhals, voorzitter

 

Fractie ChristenUnie Zaltbommel

Lees verder
 
Lees verder
 
Lees verder
 
 
 

Burgerlid en wethouder

Lees verder
 
Lees verder
 
Lees verder
 
 

Bericht van de wethouder

Het werk als wethouder staat nu al ruim een half jaar in het licht van de corona-crisis. Vanuit mijn portefeuille heb ik veelvuldig contact met de onderwijs- en zorginstellingen. Ook onze medewerkers houden zeer regelmatig vinger aan de pols met de vraag “hoe gaat het bij jullie”. Mijn ervaring is dat dit soort contacten heel erg worden gewaardeerd ook al is er op dat moment nog niet veel aan de hand. Voor mij is het belangrijk dat al onze maatschappelijke instellingen weten dat ze een beroep op ons gemeentebestuur kunnen doen als ze vragen hebben of knelpunten ervaren. Zo heeft bijvoorbeeld in de begintijd een medewerker van onze afdeling civiele techniek een tijd bij de voedselbank gewerkt als chauffeur omdat ze daar een probleem met de bezetting hadden. Ook hebben we 30 laptops aan ouders van basisschoolleerlingen beschikbaar gesteld omdat niet iedereen zomaar een laptop kan kopen als het nodig is.

Ondertussen gaan de gewone werkzaamheden ook door en wordt hard gewerkt aan de uitwerking van het mantelzorgbeleid en het nieuwe welzijnsbeleid van onze gemeente. Voor mij is het belangrijk dat op deze beleidsterreinen de inwoners veel meer gaan merken dat de gemeente hen kan ondersteunen in het dagelijks leven. De inwoners moet niet op zoek naar de overheid, maar het moet precies andersom zijn!

Voor een wethouder is de samenwerking met de gemeenteraad van groot belang. Er moet over en weer sprake zijn van vertrouwen omdat je anders niet voluit voor de inwoners aan de slag kunt gaan. Ik mag zeggen dat er in Zaltbommel volop ruimte is om het CU-gedachtengoed uit te werken in de dagelijkse praktijk. Ik ben daar ontzettend dankbaar voor en wil daarbij benadrukken dat we daar  echt zuinig op moeten zijn. Zeker binnen mijn portefeuille Sociaal Domein is het heel erg belangrijk dat wij als christelijke partij in het college vertegenwoordigd zijn omdat je dan maximaal invloed kunt uitoefenen op het beleid.

Al met al mag ik met heel veel voldoening en dankbaarheid mijn dagelijks werk doen. Ik realiseer me dat mij dit alleen gegeven is vanuit de kracht en wijsheid die wij van onze Schepper mogen ontvangen.

Met hartelijke groet,

Adrie Bragt

Herontwikkeling locatie zwembad Zaltbommel

Op de plek van het oude zwembad, de oude sporthal en de jeu de boulesbaan in Zaltbommel komen woningen. Deze locatie aan de Thorbeckestraat komt eind 2021 beschikbaar, zodra het nieuwe binnensportcomplex aan de Oude Bosscheweg klaar is. Daar is de bouw inmiddels in volle gang.

Al met al is het een vrij groot perceel; de parkeerplaats hoort er immers ook bij. Burgemeester en wethouders vinden het een prima plek voor woningbouw. Aantallen zijn nog niet bekend. Het is de bedoeling dat het voor 40 procent sociale huur- en koopwoningen worden en voor 60 procent woningen in de middenklasse. Zowel grondgebonden huizen als appartementen behoren tot de mogelijkheden. 

Het perceel wordt zeker niet helemaal volgebouwd. Het college hecht aan voldoende groen en wil er ook een speelplek realiseren. Bovendien moet er een goede aansluiting komen met de omgeving.

Voor de Smulboetiek is in het nieuwe plan geen plek meer. Deze cafetaria staat nu met een gedoogvergunning op de parkeerplaats van het zwembad. Die overeenkomst zal door de gemeente worden opgezegd. In het plan komt sowieso geen horeca en ook geen detailhandel. 

Als het gaat om duurzaamheid denkt het college aan zonnepanelen en circulair bouwen. Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk behouden.

Het duurt nog wel even voordat de bouw kan beginnen. Nadat de nieuwe binnensportaccommodatie in gebruik is genomen en de jeu de boulesclub is verhuisd naar sportpark De Watertoren, moeten de oude opstallen gesloopt worden. In november van dit jaar gaat de gemeenten al wel overleggen met de omwonenden, want zij mogen volop meedenken. Pas na overleg met de buurt wordt het plan uitgewerkt. 

In 2021 moet er een stedenbouwkundige visie zijn en daarna start ook de bestemmingsplanprocedure. Wanneer alles volgens plan verloopt, kan de bouw van de woningen tussen 2023 en 2025 worden uitgevoerd. 

Als ChristenUnie fractie zullen we ons sterk maken om zoveel mogelijk sociale woningbouw te realiseren op deze plek!

Besluit nazorgfonds stortplaatsen

De fractie van de ChristenUnie Zaltbommel maakt zich grote zorgen over het besluit van de Provincie Gelderland om de rekenrente te wijzigen voor de overdracht van de stortplaatsen.

Voor onze gezamenlijke gemeenten betekent dit een opgave van € 10 miljoen extra. In de gemeente Zaltbommel zou dit gaan betekenen dat er per jaar € 105,- per huishouden extra betaald moet worden, zeker geen klein bedrag. Wij vinden dit onacceptabel. Ons appèl op de statenleden: schrap de renteverlaging of verschuif de invoerdatum ervan met enkele jaren. Mocht u dat niet willen, compenseer de AVRI-gemeenten dan op andere wijze.

Inmiddels is bekend geworden dat Gedeputeerde Kerris van de provincie Gelderland in gesprek gaat met de wethouders Financien van de aangesloten gemeenten.

Lees hier de oproep aan de statenfractie van de ChristenUnie namens een aantal afdelingen in Rivierenland. Brief Statenfractie CU

 

Maak jij je zorgen over iemand in je omgeving? Meldpunt zorgwekkend gedrag 0800-1205

Staatssecretaris Blokhuis heeft deze maand het nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag gelanceerd. Dit meldpunt is gratis bereikbaar op 0800-1205.

Via het meldpunt kunnen mensen die zich zorgen maken over een naaste in contact komen met zorgverleners in de buurt. Daarmee kan een melding bij het meldnummer het begin zijn van hulp waar behoefte aan is. Het gaat over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar, of de lokale crisisdienst van de ggz.

Ook in onze gemeente wordt er gewerkt aan hoe het beste omgegaan kan worden met personen die verward gedrag vertonen. In de carrousel van 8 oktober is er aan de hand van de informatienota gesproken over de Bommelerwaardse werkwijze voor personen met verward gedrag. Deze nieuwe werkwijze is mede gebaseerd op adviezen  uit de evaluatie van enkele gebeurtennissen uit het verleden.  

De essentie van de Bommelerwaardse werkwijze is dat niemand ooit tussen wal en schip terecht komt. De sleutel hierbij is om signalen in een vroeg stadium op te vangen, direct op vragen in te kunnen springen, een goede samenwerking en verbinding tussen alle keten/netwerkpartners te realiseren en ervoor te zorgen dat zij samen bereid zijn om maatwerk te leveren. In essentie is dit waar de Bommelerwaardse werkwijze op inzet door middel van 24/7 bereikbaarheid voor meldingen over verward gedrag en de mogelijkheid om vanuit zorg 24/7 op deze meldingen af te gaan teneinde escalatie te voorkomen. Daarnaast zet de Bommelerwaardse werkwijze in op het Ketenoverleg als manier om de verbindingen tussen netwerkpartners en de domeinen zorg en veiligheid te verstevigen en verder uit te diepen. Andere belangrijke onderdelen in het realiseren van een sluitende aanpak die in de Bommelerwaardse werkwijze worden beschreven zijn:

 • Het borgen van de cliënt ervaring
 • Het oplossen van hiaten in het vervoer van personen met verward gedrag
 

Begrotingsraad 5 november 2020

In de begrotingsraad vragen we aandacht voor:

 • Sociale woningbouw
 • Geluidsoverlast hoog frequent Spoor
 • Opvang verwarde personen
 • Openbaar vervoer: hoe krijgen we meer inspraak?
 • Laaggeletterdheid: dit vraagt meer aandacht omdat de cijfers nog steeds niet teruglopen

We mogen, ondanks de coronacrisis en veel extra kosten voor de gemeente, nog steeds een financieel gezonde gemeente zijn. Ondanks dat het AVRI verhaal  (als de provincie niet bijspringt) er best een aanslag op doet, en in tegenstelling tot veel gemeenten om ons heen. Daar mogen we dankbaar voor zijn.

Er lopen nog een aantal pittige dossiers:  Buitenstad (daar zijn we voor), Poorterij vervangen (daar zijn we behoorlijk terughoudend in), ontwikkeling van het Watertorengebied, RES (regionale energie strategie): windmolens en zonnepanelen voor alternatieve energieopwekking met de opgave voor 2030 (dat zijn we aan onszelf verplicht, maar waar?), ontwikkeling Steenweg/ Krangstraat (dat is een hele puzzel), huizenbouw in de dorpen (met name Brakel), MFA Brakel en natuurlijk arbeidsmigranten-huisvesting.  Genoeg te doen dus!  En dat is maar een kleine opsomming..

Naar het college toe richten we ons op dit moment vooral op uitvoering. In de afgelopen tijd zijn veel zaken in gang gezet, veel moties aangenomen en veel beleid uitgerold. We moeten dan nu ook het college de ruimte geven deze zaken uit te gaan voeren, voordat we weer met allerlei nieuwe plannen komen.

En dit alles natuurlijk in de afhankelijkheid van Gods zegen en leiding. Soms lijkt dat erg weinig te doen te hebben met die losse stoeptegel, maar bidt u mee om “de vrede voor de stad” (Jer 29: 4-14) ? we beseffen in deze corona-tijd maar al te zeer de afhankelijkheid van Hem.Een aanrader in deze is even hier te kijken, dit leerde mij in ieder geval weer het een en ander…: http://prekentimkeller.blogspot.com/2014/01/wat-beteken-jij-voor-je-woonomgeving.html

(Wat beteken jij voor je woonomgeving? (The meaning of the city). Preek van Tim Keller (5 oktober 2003) gehouden in Redeemer Presbyterian Church New York.
Te beluisteren via http://sermons2.redeemer.com/sermons/meaning-city  )

 

Vergaderingen

De komende tijd vergaderen alle gremia via de digitale snelweg. 

Wilt u meespreken in de voorbereiding naar de carrouselvergadering, neem dan contact op met de fractiesecretaris, ggrandia@cs.com, om een teamsuitnodiging te ontvangen.

U kunt ook uw mening laten horen aan de fractie via fractie@zaltbommel.christenunie.nl.

Agenda vergaderingen fractie

De fractie neemt deel aan carrousel- en raadsvergaderingen op de volgende data:

 • 05-11-2020; Raadsvergadering (begroting)
 • 12-11-2020; Carrouselvergadering
 • 26-11-2020; Raadsvergadering
 • 03-12-2020; Carrouselvergadering
 • 17-12-2020; Raadsvergadering

https://zaltbommel.notubiz.nl/live

Deze vergaderingen vinden plaats op het Stadhuis in Zaltbommel en zijn openbaar voor iedereen.

Carrouselvergaderingen starten vaak al om 19.00 uur en de raadsvergaderingen om 20.00 uur.

U kunt u zelf ook opgeven als gast van de raad (ggrandia@cs.com). U wordt dan voor de vergadering ontvangen op het Stadhuis en krijgt, onder het genot van koffie en wat lekkers, uitleg over de organisatie en de punten die op dat moment op de agenda staan.

Wees welkom en neem een gast mee!