Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Nieuws vanuit bestuur, fractie en wethouder

Woord van de voorzitter, Cees Haverhals

Als iemand vraagt waar wil je voor de komende tijd de aandacht op richten, dan komen de volgende zaken in mij op. Is de keuze voor de ChristenUnie bewust gemaakt? Daar zijn wij heel blij mee. Samen sterk geldt zeker in de politiek. Uw stem doet er echt toe. Gaat uw belangstelling nog verder? 

Lidmaatschap van de ChristenUnie is een opstap om breder kennis te maken met het besturen van een gemeente. Want de betrokkenheid bij de lokale politiek is een punt om extra bij stil te staan.

Vaak wordt het nut ervan betwijfeld. Dat is een vergissing. Op verschillende manieren is er de mogelijkheid uw stem te laten horen. Uw mening doet er namelijk toe. Benader onze raadsleden. En op de ledenvergaderingen- en schaduwfractie vergaderingen bent u van harte welkom. Daar worden aan de hand van concrete stukken discussies gevoerd over in te nemen standpunten. En wordt tevens ruimte geboden andere ideeën naar voren te brengen. Kunnen er zaken beter is een tweede punt. Het antwoord op deze vraag is bevestigend. Neem het volgende. De communicatie met inwoners over onze belangrijke thema’s wonen, zorg en veiligheid. Waar zijn wij mee bezig? Daar kan een stimulerende werking van uitgaan. En biedt de mogelijkheid na te denken over uw extra inzet voor de lokale politiek. Als ChristenUnie willen wij een constructieve bijdrage leveren aan het besturen van de gemeente Zaltbommel. Daar kunt u inspraak in hebben.

Hebt u vragen neem dan contact op met het bestuur. Bestuur@zaltbommel.christenunie.nl.

Laat u overtuigen van het belang meer betrokken te worden bij de praktische politiek. Aan u het antwoord. Blijf niet aan de kant staan maar doe mee. De ChristenUnie heeft u hard nodig. Doe mee!

 

Fractie ChristenUnie Zaltbommel

Lees verder
 
Lees verder
 
Lees verder
 
 
 

Burgerlid en wethouder

Lees verder
 
Lees verder
 
Lees verder
 
 

Fractievoorzitter Kees Kesting

Waar zijn we als fractie zoal mee bezig geweest?

Natuurlijk met meer algemene zaken, zoals de gemeentebegroting (niet meer kosten voor de inwoners, goed besteden) en daar komen we natuurlijk ook punten tegen waarover we de richting moeten bepalen.

Een voorbeeld is de Poorterij: daar is veel geld naartoe gegaan voor relatief weinig inwoners. Ook weer geconfronteerd te worden met een faillissement is voor de gemeente geen pretje. We hebben dan ook gevraagd om dit eerst maar eens in kaart te brengen qua kosten voordat we besluiten hoe en of we verder gaan. Het mag wat kosten, maar geen bodemloze put (meer). Dat komt eind van dit jaar…

We hebben ons ook weer gebogen over de samenwerking met Maasdriel. Dat vlot nog niet zo.. of we zetten door met samenwerken van de ambtenaren, of we doen de samenwerking weer gewoon als vroeger, zo vinden wij. De BVEB (een gezamenlijk ambtenaren-buro) is op deze schaal te klein en te duur om door te blijven gaan…

Ook de regionale samenwerking, zoals in de AVRI (daar hebben we ons zeker druk over gemaakt, we vinden de manier waarop het wisselen naar een nieuw inzamelsysteem is gegaan nou niet bepaald goed opgepakt), de samenwerking in de GGD (waarbij we met name over Veilig Thuis ontevreden zijn) en de Veiligheidsregio (blauw op straat en beschikbaarheid ambulances, maar ook de veiligheid op het spoor baren ons zorgen).

Een nieuw fietspadenplan voor de gemeente, met daarin de prioriteiten voor aanpak is een goede opzet. In plaats van allerlei losse plannen nu een samenhang. Blij dat we deze mochten vaststellen. Met name de scholieren krijgen hier de nodige aandacht.

Het Hospice had onze aandacht in de plannen voor de Beersteeg. Gelukkig wordt dit concreet.

Handhaving blijft ook een aandachtspunt. Bij de arbeidsmigranten-huisvesting, bij zwerfvuil, bij het uitlaten van de hond… Blijkbaar werken regels niet bepaald vanzelf…

En we hebben voor de komende twee jaar ook nog genoeg plannen. Naast dat besluiten nog uitgevoerd moeten worden (rotonde Gameren komt er aan…!) willen we met name aandacht hebben voor de Krangstraat (kruising met de Steenweg), de gevolgen van de energietransitie (zonnecellen, windmolens: hoe en waar kan wat) en woningen voor starters zijn zo een paar speerpunten. Hoewel in zo’n tweede helft van een raadsperiode meestal de nadruk ligt op uitvoering (en dat is goed) willen we echt niet achteroverleunen omdat de punten uit het verkiezingsprogramma nagenoeg allemaal ingevuld zijn.

Mouwen opstropen en verder dus!

De samenwerking in de (schaduw)fractie, en met de wethouder, vind ik prettig. Het is goed dat we verschillend zijn, dat geeft een brede visie waarin we elkaar opscherpen.

 

Bouw sporthal en zwembad

Het oude zwembad Akwamarijn aan de Thorbeckestraat is afgeschreven en ook de daarnaast gelegen sporthal De Ring is niet meer van deze tijd. De gemeenteraad van Zaltbommel heeft besloten nieuwe sportvoorzieningen te bouwen.

Eerdere pogingen met de gemeente Maasdriel om samen een dergelijke voorziening op te zetten waren eerder mislukt.

Aan de Oude Bosscheweg, naast het Gomarus College, verrijst de komende jaren een nieuw complex met een zwembad en een sporthal. In september 2019 besloot de gemeenteraad voor een extra krediet voor extra duurzaamheids- en gebouwinvesteringen.

De scholen en de verenigingen kunnen de komende decennia weer volop sporten in een duurzame omgeving.

 

Beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023

In de raad van oktober spraken we o.a. over het risicoprofiel en het regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023.

De raad werd gevraagd in te stemmen met het concept beleidsplan en een toevoeging van drie punten:

 • Spoorincident vervoer personen;
 • Luchtvaartincident (in laagvlieggebied);
 • Aandacht voor de rode kleurcodes in de capaciteitsinventarisatie (aanrijtijden hulpdiensten).

Eens in de vier jaar moeten we volgens de Wet Veiligheidsregios een, geactualiseerd, beleidsplan en regionaal crisisplan vaststellen. Het risicoprofiel geeft inzicht in de (belangrijkste) risico's binnen de regio. Risico's worden gewogen op basis van kans en impact. Welke risico's zijn relevant voor onze regio zoals bijvoorbeeld zware industrie, vaar- en spoorwegen, dijkringen en bosgebieden. Zaltbommel kenmerkt zich door de aanwezigheid van de Waal, de Maas, de A2 en het spoortraject Utrecht-Den Bosch. Daarnaast krijgen we ook te maken met de verbinding met de Betuwe Route waarover transport van gevaarlijke stoffen gaat plaatsvinden.

Ook kennen we twee BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen) bedrijven, Sachem en Mainfreight. Daarnaast hebben we te maken met het risico van overstroming.

Het college heeft namens de gemeenteraad een brief gestuurd aan de Veiligheidsregio. Daarin is aangegeven dat besloten is in te stemmen met de voorgestelde beleidskeuzes maar dat de genoemde punten van vervoer personen over het spoor en risico's m.b.t. laagvliegen opgenomen moeten worden. We hebben het incident met de hoogspanningslijnen nog vers op het beeld staan.

Woon-zorgvisie

Ook is in de raad van oktober gesproken over de woon-zorgvisie Bommelerwaard 2020-2024.

Op het gebied van wonen, zorg en veiligheid is sinds 2015 veel veranderd. Door de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor meerdere groepen, die allen zo lang mogelijk (weer) zelfstandig wonen. Hierbij komt een verantwoordelijkheid voor inwoners met verward gedrag en per 1 januari 2020 de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is in 2016 de woningwet herzien, waardoor de corporaties merken dat huurders vaak een zorgvraag hebben. Zij zien hiermee de kwetsbaarheid toenemen.

Het is de bedoeling om initiatieven op het gebied van wonen met zorg te stimuleren, maar ook oog te hebben voor de benodigde ondersteu- ningsstructuur om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Hiervoor moet een combinatie van huisvesting en de organisatie van zorg geregeld worden.

De woonzorgvisie sluit aan op de regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke- en verslaafdenopvang, de woonvisie en de zes o's (dagelijks functioneren, kwaliteit van leven, zingeving, sociaal maatschappelijk participeren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden).

Raadslid Gilco Grandia over huisvesting arbeidsmigranten

In juni 2019 heeft de gemeenteraad van Zaltbommel de knoop doorgehakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. De raad wil dat er in 2025 geen arbeidsmigrant meer in de dorpskernen woont. Dat betekent dat ook geconcentreerde locaties tot 150 personen mogelijk zijn.

In het nieuwe beleid is huisvesting bij de tuinder mogelijk gemaakt. Net als geconcentreerde huisvesting op 'geschikte' plaatsen, bijvoorbeeld aan de rand van een dorp. In het voorstel van de wethouder was 'verkamering', een term voor meerdere arbeidsmigranten in een eengezinswoning, nog toegestaan in de dorpskernen.

De raad heeft dit aangepast. Vanaf 2025 willen we geen (groepen)arbeidsmigranten meer in eengezinswoningen. Dit betekent wel dat er gekeken moet worden naar geconcentreerde locaties op andere locaties. Anders kunnen we de arbeidsmigranten niet kwijt.

Mogelijke locaties zoals nu bekend zijn o.a. de Heeren van Suylighem in Zuilichem en Het Meulenhuis in Bruchem. Ook hier geldt dat er maximaal 150 arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden. Nadruk zal worden gelegd op beheer en handhaving om overlast te voorkomen. Plannen zijn inmiddels ingediend door de initiatiefnemers.

 

Overige onderwerpen

Verder hebben we ons bezig gehouden met:

 • Masterplan fietspaden
 • Aanpassing APV m.b.t. jaarwisseling
 • Actualisatie parkeerbeleid binnenstad Zaltbommel
 • Begrotingswijziging GGD
 • Regionale Energie Transitie
 • Woningbouw aan de Krangstraat in Bruchem
 • Structurele oplossing incontinentiemateriaal

Ingediende moties:

 • Motie heldere communicatie; oproep om gebruik te maken van beeldtaal door de gemeente, zodat ook laaggeletterden kunnen meekomen in de samenleving;
 • Motie oud papier; de AVRI wil stoppen met ophalen van oud papier door verenigingen. Wij willen voorkomen dat verenigingen daardoor financieel in de problemen komen;
 • Motie alternatief veilig thuis; niet alleen worden de kosten van Veilig Thuis steeds hoger en vragen ze meermaals om extra financiele ondersteuning, maar zijn ze daarnaast ook niet in staat om de achterstanden in afhandeling van de meldingen in te lopen. Wij hebben het college opgeroepen om te onderzoeken of er een alternatief mogelijk is.

Ingediende schriftelijke vragen:

 • Minimapolis zorgverzekering n.a.v. het bericht dat Menzis en Zilveren Kruis hiermee stoppen;
 • Lachgas gebruik;
 • Subsidie wijk GGD'er;
 • Pleegzorg;
 • Plan van aanpak mensen met verward gedrag;
 • Zwerfafval in de openbare ruimte;
 • Stimuleringsregeling wonen ouderen;
 • MIRT-Verkenning aangaande knelpunten A2

Wethouder A.C. Bragt

Graag voldoe ik aan het verzoek om aan onze leden wat ervaringen en indrukken mee te geven van de afgelopen tijd.

In 2018 ben ik in het college van B&W overgestapt van ruimtelijke ordening naar het sociaal domein. Ik kan zeggen: dat bevalt me heel goed! Binnen het sociaal domein ben ik verantwoordelijk voor de jeugdzorg, armoede- beleid, ouderenzorg, onderwijs, etc.

Het was gelijk al best spannend omdat er landelijk grote problemen zijn om de jeugdzorg betaalbaar te houden. Dat komt vooral omdat veel jeugdzorg door allerlei grote afstandelijke partijen wordt geleverd waar helemaal geen zicht is op nut en noodzaak van de geleverde zorg. Ook wordt zorg vaak te laat aan de jongeren geleverd, waardoor er onnodig veel extra inzet nodig is. In Zaltbommel hebben we dat helemaal anders georganiseerd met de inzet van Buurtzorg Jong. Dat zijn teams van professionele hulpverleners die heel dicht bij onze inwoners staan en direct hulp kunnen verlenen als er wat aan de hand is. Ze onderhouden ook nauwe contacten met allerlei maatschappelijke instellingen in de scholen. We kunnen zo heel snel de noodzakelijke zorg bieden zonder wachtlijsten.

Uit een onderzoek is inmiddels ook gebleken dat deze manier van werken heel goed werkt! Door de inzet van Buurtzorg Jong is er veel minder dure tweedelijns zorg nodig. Dit is goed voor onze jongeren maar ook voor de portemonnee van de gemeente. Het klinkt allemaal erg simpel, maar toch is Zaltbommel de enige gemeente in ons land die op deze wijze werkt. Het is wel zo dat inmiddels veel andere gemeenten bij ons hebben aangeklopt om deze werkwijze over te nemen. Een goed voorbeeld doet goed volgen!

Door de werkwijze van Buurtzorg Jong en onze buurtteams staat onze gemeente echt tussen de mensen en kan in de gezinnen met problemen integraal naar oplossingen worden gezocht. Ook dat is een bijzondere manier van werken die nog lang niet overal wordt toegepast. Zo gaan wij bijvoorbeeld bij ongeoorloofd schoolverzuim direct informeren of er in een gezin bijzondere problemen zijn die we dan gezamenlijk kunnen oplossen. We kunnen zo ook snel ingrijpen als er schuldenproblemen, waardoor deze niet onnodige uit de hand lopen.

Ik mag zo als wethouder elke dag met veel voldoening uitvoering geven aan het zorgbeleid in onze gemeente. Ook de medewerkers op het gemeentekantoor zijn ontzettend gemotiveerd door onze manier van werken. We werken zoveel mogelijk zonder allerlei administratieve romp- slomp en gaan zoveel mogelijk naar mensen thuis toe om te kijken wat écht nodig is. Op deze manier kunnen we met onze euro’s heel veel inzet plegen in onze gezinnen, en daar gaat het om!

Een volgende keer wil ik graag nog wat meer vertellen over het sociaal domein wat voor elke gemeente tegenwoordig een heel belangrijk beleidsonderdeel is geworden.

Ook hoop ik dan wat te vertellen over wat bijzondere projecten en het beheer en onderhoud van het openbaar gebied. Daar ben ik ook voor verantwoordelijk.

Hartelijke groet,

Adrie Bragt

Vergaderingen

We zouden het fijn vinden als u als lid ook uw inbreng laat horen. Dat kan tijdens de steunfractievergaderingen op het gemeente-kantoor. De eerstvolgende data zijn:

 • 10 maart 2020
 • 7 april 2020
 • 12 mei 2020

De vergaderingen vinden plaats op het gemeentekantoor, vergadercentrum 1e etage. Koffie en/of thee staan klaar. De onderwerpen voor de carrouselvergaderingen vindt u op https://zaltbommel.notubiz.nl/dashboard (klik in de agenda op carrouselvergadering).

U kunt ook uw mening laten horen aan de fractie via fractie@zaltbommel.christenunie.nl.

We zouden het leuk vinden als u onze gast wil zijn tijdens een raadsvergadering. Voor de raadsvergadering krijgt u uitleg over de gemeente en de punten die op de agenda staan die avond. Daarnaast krijgt u een rondleiding op het stadhuis en een VIP plaats in de raadzaal. Mail met Gilco Grandia, ggrandia@cs.com of bel even met 0418-673047/06-51245415.

Agenda vergaderingen fractie

De fractie neemt deel aan carrousel- en raadsvergaderingen op de volgende data:

 • 12-03-2020 carrouselvergadering
 • 26-03-2020 raadsvergadering
 • 08-04-2020 carrouselvergadering
 • 23-04-2020 raadsvergadering

Deze vergaderingen vinden plaats op het Stadhuis in Zaltbommel en zijn openbaar voor iedereen.

Carrouselvergaderingen starten vaak al om 19.00 uur en de raadsvergaderingen om 20.00 uur.

U kunt u zelf ook opgeven als gast van de raad (ggrandia@cs.com). U wordt dan voor de vergadering ontvangen op het Stadhuis en krijgt, onder het genot van koffie en wat lekkers, uitleg over de organisatie en de punten die op dat moment op de agenda staan.

Wees welkom en neem een gast mee!