Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Nieuws vanuit de fractie

Vanuit de fractie

We bevinden ons als land, en dus ook als gemeente Zaltbommel, in een bijzondere fase. De corona crisis houdt ons iedere dag behoorlijk bezig. Maatregelen die getroffen zijn vanuit de Rijksoverheid en die impact hebben op ons persoonlijke, maar ook ons zakelijke en maatschappelijke leven. Ook in de politiek ervaren we het als een bijzondere tijd. Niet meer bij elkaar komen om te vergaderen, zaken af te stemmen. Maar in plaats daarvan digitaal vergaderen via de moderne media.
digitaal vergaderen2.jpg

Het is een crisis waar we met elkaar moeten samenwerken aan goede oplossingen. Met die zekerheid dat God erbij is. Hij gaat met ons mee, iedere dag, ook in deze crisis. En juist als het donker is, zijn we geroepen om Jezus te volgen. We staan er niet alleen voor. We mogen erop vertrouwen dat Hij ons leidt, ook in donkere dagen van onzekerheid.

De ChristenUnie is betrokken bij de organisatie Niet Alleen #niet alleen (www.nietalleen.nl). Het is een platform waarop lokale initiatieven worden samengebracht en waar hulpbehoevende mensen zoals ouderen en eenzamen, kwetsbaren en overbelaste gezinnen, om hulp kunnen vragen.Niet Alleen2.png

Blijf naar elkaar omzien en help waar mogelijk. Volg de maatregelen die door de overheid worden aangegeven. En bidt maar met ons mee; 'want van U is het Koninkrijk, en de Kracht en de Heerlijkheid, tot in Eeuwigheid'. Amen

Donderdag 23 april vergadert de gemeenteraad. Opnieuw via de moderne technieken. U kunt ons volgen via de volgende link; Raadsvergadering 23 april 2020 Zaltbommel.

Welke stukken op de agenda staan leest u verder in deze nieuwsbrief.

Hartelijke groeten van de fractie,
Kees Kesting, Gilco Grandia, Mathilde de Hart, Gerrie Quivooij en wethouder Adrie Bragt.

 

Fractie ChristenUnie Zaltbommel

Lees verder
 
Lees verder
 
Lees verder
 
 
 

Burgerlid en wethouder

Lees verder
 
Lees verder
 
Lees verder
 
 

Gebiedsontwikkeling Bossche Poort

Het gebied ‘Bossche Poort’ ligt aan de zuidkant van de binnenstad van Zaltbommel. In het gebied spelen diverse ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben deels eigen, deels gezamenlijke en deels strijdige belangen. Om ervoor te zorgen dat samenhang ontstaat tussen de ontwikkelingen, en dat ze elkaar kunnen versterken in plaats van beconcurreren, is het noodzakelijk een integrale gebiedsvisie te ontwikkelen.

De visie ‘Bossche Poort’ vormt daarmee de leidraad voor de afzonderlijke projecten binnen het gebied.  In het uitvoeringsprogramma Binnenstad is daarom opgenomen dat voor het gebied een visie opgesteld moet worden.

Omdat het project grote gevolgen heeft voor de Bossche Poort, veel impact voor de omwonenden en bezoekers van de binnenstad kan hebben en ook grote financiële gevolgen kan hebben, is het project door de raad aangemerkt als groot project. Dit betekent dat een startnotitie door de raad wordt vastgesteld. In deze startnotitie gaan we beknopt in op het project, het te doorlopen proces, de financiële gevolgen en de wijze waarop inwoners en raad betrokken worden bij de planvorming.

bossche poort2.png

Voor vragen over dit onderwerp kun u terecht bij Mathilde de Hart.

Beleid huisvesting arbeidsmigranten

In de adviesnota wordt de raad voorgesteld om het beleid ‘Huisvesting arbeidsmigranten gemeente Zaltbommel 2019 vast te stellen. In dit beleid zijn twee wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen hebben betrekking op twee voorwaarden voor geconcentreerde huisvesting van arbeidsmigranten en het huisvesten van arbeidsmigranten op het terrein van een werkgever. De twee voorwaarden leidden bij de uitvoering van het beleid tot knelpunten waardoor kansrijke initiatieven te veel beperkt werden. De voorwaarden zijn aangepast.

De wijzigingen richten zich op schrappen van de regels van het Reparatie Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard en de verschijningsvorm van de bebouwing die inpasbaar moet zijn in de omgeving. Dit alles ter beoordeling aan het college.

Daarnaast willen we tijdens de corona-crisis het beleid wat verruimen. De verplaatsingen van het aantal personen willen we zo laag mogelijk houden en de verspreiding van het virus zo tegengaan.

Het plaatje bovenaan dit bericht is een schets van hoe huisvesting bij de Heeren van Suijlighem in Zuilichem eruit komt te zien.

Voor vragen over dit onderwerp kun u terecht bij Gilco Grandia.

 

Generieke noodmaatregelen voor verenigingen en instellingen

Als gevolg van de coronacrisis komen verenigingen en instellingen zonder winstoogmerk in financiele problemen. Vanuit de algemene reserve wordt een noodfonds ingericht, dat kan worden gebruikt om tekorten die als gevolg van de crisis ontstaan aan te vullen. Het noodfonds kan alleen aangesproken worden als aanvulling op andere al bestaande (landelijke en overige) regelingen en als de tekorten aantoonbaar zijn van de crisis.

Een specifieke andere noodmaatregel is het tijdelijk invoeren van vrij parkeren in betaald parkeren zones. 

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij Kees Kesting.

Vacature voor fractiemedewerker

De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie Zaltbommel is op zoek naar een fractiemedewerker. We hopen dat u als lid van onze partij wil meedenken over een mogelijke kandidaat, of wellicht wilt u zelf wel meedoen.

Wat verwachten we van een kandidaat;

 • affiniteit met de ChristenUnie;
 • interesse in de (gemeente)politiek;
 • goede communicatieve vaardigheden;
 • zelfstandig kunnen werken en organiseren;
 • flexibel en bereid om 's avonds vergaderingen bij te wonen (doorgaans op dinsdag- en donderdagavond);
 • woonachtig in of in de buurt van de gemeente Zaltbommel.

Welke werkzaamheden hebben we bedacht voor deze kandidaat;

 • voorbereiden, bijwonen en indien noodzakelijk verslaglegging van fractievergaderingen;
 • zorgdragen voor verwerken en beantwoorden van e-mails;
 • organiseren van activiteiten zoals werkbezoeken en overige vergaderingen;
 • redactie en verzorgen van nieuwsbrief en website;
 • bekwaam in omgaan met sociale media.

Het betreft een aantal uren in de week, varierend van 4 tot 5 uur. Er staat een vergoeding tegenover. Gedeelde functie(s) bestaat ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie? Bel of mail met de fractiesecretaris Gilco Grandia, 0418-673047 of ggrandia@zaltbommel.christenunie.nl

 

Vergaderingen

We zouden het fijn vinden als u als lid ook uw inbreng laat horen. Dat kan tijdens de steunfractievergaderingen. Als u wilt meepraten, meldt dit dan bij fractiesecretaris Gilco Grandia. U krijgt dan via de mail een uitnodiging om, in tijden van corona-crisis, mee te doen via de moderne media (MS Office Teams).

De onderwerpen voor de carrouselvergaderingen vindt u op;
https://zaltbommel.notubiz.nl/dashboard (klik in de agenda op carrouselvergadering).

U kunt ook uw mening laten horen aan de fractie via fractie@zaltbommel.christenunie.nl.

We vergaderen op;

 • 21 april 2020, 19.30  - 20.30 uur
 • 12 mei 2020, 19.30- 20.30 uur
 • 26 mei 2020, 19.30 - 20.30 uur

Raadsvergaderingen zijn op (link Raadsvergadering);

 • 23 april 2020, 20.00 uur
 • 26 mei 2020, 20.00 uur

Carrouselvergadering (link Carrouselvergadering);

 • 14 mei 2020, 19.00 uur