Bijdrage ChristenUnie programmabegroting 2018

CU Zaltbommeldonderdag 09 november 2017 16:23

Algemene beschouwingen van de fractie van de ChristenUnie over de programmabegroting 2018

Allereerst wil de fractie van de ChristenUnie  het college, en daarmee ook de organisatie, bedanken voor weer een overzichtelijke begroting. Tot onze tevredenheid een sluitende begroting zonder lastenstijging.  Tevens de laatste begroting van het huidige college en samenstelling van gemeenteraad.

Dit geeft ons als fractie van de ChristenUnie ook even de gelegenheid om terug te blikken op de zaken die gerealiseerd zijn in deze periode, of in deze begroting staan om gerealiseerd te worden. En dat is veel..

 • Op het gebied van verkeer:  de situatie rondom de school in Gameren, de rotonde bij de Jumbo, de rotonde  voor de MaasWaalweg bij Delwijnen,
 • op het gebied van zorg: preventieve relatieondersteuning en meer uren huishoudelijke hulp.
 • op het gebied van voorzieningen: realisatie van een centraal gelegen zwembad
 • op het gebied van milieu en energietransitie: subsidie zonnepanelen, een groot succes
 • op het gebied van handhaving: extra budgetten
 • op het gebied van kosten: geen verhoging OZB over 2017

Ik ga niet alle besluiten en realisaties van de afgelopen jaren door, dat zou slaapverwekkend zijn in het geheel van woorden die hier over u uitgestort worden. Maar wil wel enkele successen naar voren brengen. Soms lijkt raadswerk klachtenafhandeling, en het is een baantje met vooral negatieve input: als het goed gaat hoor je niets of weinig… Ter bemoediging bovenstaande voorbeelden…

Gelukkig blijft er ook werk. Er is nog genoeg te regelen of beter te regelen.  Om een betere gemeente te krijgen…

Ik noem een aantal punten waarop we als ChristenUnie de nadruk willen leggen:

 1. Wonen en Ruimtelijke Ordening

De economische crisis na 2008 heeft grote impact gehad op de woningmarkt, de woningbouw en de capaciteit van de bouwsector. Nu de economie sterk aantrekt, is de vraag naar woningen weer enorm toegenomen. Er zijn meer woningen nodig van goede kwaliteit, passend bij de financiële mogelijkheden en hedendaagse wensen van mensen.

Hoe kunnen we binnen de gemeente sturen op betaalbaar wonen voor iedereen? En hoe kunnen we anticiperen op krimp en groei in onze gemeente? De nieuwe Omgevingswet komt eraan, weliswaar met vertraging, maar omgevingsvisie en maatwerk zijn belangrijke termen voor de komende jaren.

Uitgangspunt in het bestuursakkoord was bouwen in de kernen naar behoefte met keuzevrijheid voor alle generaties. Vergroten van levensloopbestendige woningen door aanpassing van de woningvoorraad en door nieuwbouw. In de afgelopen jaren is in een aantal kernen fors gebouwd. Er moet, zo vindt de ChristenUnie, aandacht blijven voor de woningvoorraad in de toekomst en voor een leefbare woonomgeving met voldoende voorzieningen. Dit heeft met name op korte termijn de aandacht nodig:

 • 400 arbeidsplaatsen wildeman I, 400 op Wildeman II, zoals de wethouder aangaf; minimaal 400 in kassen, naast de vele woningzoekenden die er al zijn.  Inschatting geeft aan dat er in ieder geval al een 600 woningzoekenden bijkomen op korte termijn, en dat is een lage schatting, met name in de sociale huur en goedkopere koopwoningen. En dan nog niet te spreken over de onttrekking van woningen aan de markt door de huidige tendens van opkopen van woningen door bijvoorbeeld tuinders voor huisvesting van medewerkers.  Een betaalbare, leefbare, en toekomstbestendige woningmarkt. Belangrijk daarbij is om hierover in gesprek te blijven met bestuurders van woningbouwcorporaties, de provincie en private partijen.

  Initiatieven als Knarrenhof , maar ook het mogelijk maken van innovatieve en duurzame manieren van wonen, ook off grid als bijv. Tiny Houses,  zou wat ons betreft tot de mogelijkheden moeten behoren.

We willen één groep in het bijzonder aanhalen. En dat is de ontwikkeling van de woningmarkt voor de doelgroep senioren. Die blijft in onze beleving achter. Ouderen zijn steeds vitaler, leven langer en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en is er dus meer behoefte aan geschikte woningen voor ouderen, eventueel met 24 uur per dag zorg op afroep. Daarom roepen we het college op extra aandacht te hebben voor het plegen van nieuwbouw voor deze doelgroep in de diverse kernen en ouderen te stimuleren door te stromen vanuit hun bestaande woning naar deze nieuw te bouwen woningen.

VRAAG: Wellicht kan het college aangeven wat hier op korte termijn aan gaat gebeuren?

En is het mogelijk belemmeringen als verplichte aansluiting op riolering en grootte van woningen , eventueel op uitzonderingsbasis,  weg te nemen?

 1. handhaving en veiligheid;

Het lijkt dat de overlast weer toeneemt. We zijn toch wel geschrokken van het rondje door De Vergt en van de verschillende geluiden op straat. Nu het reclamebeleid vastgesteld is hopen we ook op handhaving van de wildgroei aan reclameborden, met name langs de N322 (Van Heemstraweg), met name bij de verschillende rotondes. Verbeteren van veiligheid en tegengaan van verrommeling van het landschap. Er is 100.000 euro extra ter beschikking gesteld voor handhaving en de raad zou daarover een informatienota ontvangen. Waar blijft die?

VRAAG: Wanneer gaat het college concreet handhaven? En waar blijft dus de informatienota die de raad nog zou ontvangen?

 1. Spoorveste

   

  Ook worden we graag geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de Spoorveste (Leisuredome): VRAAG: wat is de status op dit moment?

  Er zou inzicht gegeven worden rondom de verkeerssituatie en mogelijke oplossingen (een voorwaarde om daar te kunnen ontwikkelen).

  VRAAG: Wanneer kunnen we die informatie verwachten?

 

Er staan  ook nog een aantal andere uitdagingen voor de toekomst op de rol:

 1.  Huisvesting van arbeidsmigranten

VRAAG: Hoe gaan we dat goed vormgeven?  De ChristenUnie staat voor het goed huisvesten van deze mede-inwoners, waarbij integratie bevorderd wordt en de groepen niet te groot worden. Ons uiteindelijke doel is: huisvesten zoals ook voor de andere inwoners van onze gemeente gebeurt, onder dezelfde regels en voorwaarden.  Toch zal er voor de tussentijd een oplossing gevonden moeten worden: er zijn nu simpelweg niet genoeg huizen voor de interne én externe groei. We hebben daar geen pasklaar antwoord op, maar de huidige ontwikkelingen staan niet stil. Dat legt een grote druk op het snel realiseren van een duidelijk beleid. We zullen linksom of rechtsom ook voor deze inwoners een goede huisvesting moeten realiseren, met de nadruk op tijdelijkheid tot er in het normale contingent woningen passende oplossingen zijn. Een eerste aanzet is in ieder geval de motie die het CDA mede namens ons in zal dienen.

 1. Vormgeving Buitenstad 

We zijn blij dat er ontwikkelingen zijn: hoe kunnen we het momentum gebruiken om tot een goede ontwikkeling te komen inclusief wonen? De benadrukking van de oproep hiertoe is verwoord in een motie die mede namens ons wordt ingediend door het CDA.

 1. Gratis parkeren rondom de Binnenstad.

Waar kunnen op korte termijn goede locaties gerealiseerd worden, met een korte loopafstand tot de binnenstad, met name aan de zuidkant.  Uitbreiden van de locatie bij de Wasserij (Rotterdamse bol) en alternatieve voorstellen (Gisbert Schairtweg met brugverbinding?) zijn door het college aangegeven als “in behandeling”.

VRAAG: Wanneer kunnen we hierover voorstellen verwachten?

 1. Programma HSL en goederenspoor

Het wordt tijd hier als raad een uitspraak over te doen via het college. We willen dit graag zeer binnenkort op de agenda plaatsen om als Zaltbommel een geluid te laten horen. Over de aansluitingen die zoveel verslechterd zijn, maar ook over de zorg over de verwachte toename van risico en overlast van het goederenspoor. Vooruitlopend hierop heeft het ZVV, mede namens ons al een motie ingediend.

VRAAG: Heeft het college hierover al wat in voorbereiding?

 1. Duurzaamheidsambitie

In navolging van de landelijke doelstelling heeft gemeente Zaltbommel haar ambitie op het gebied van de lokale duurzame opwekking van energie gesteld op 16 procent. Uit de begroting (6.1) blijkt dat we in 2016 nog maar op 2,3% zitten en de ambitie in 2018 is vastgesteld op 3,6 procent. Hoe verhoudt deze ambitie zich tot de 16 procent? De lat moet echt hoger!

De ChristenUnie wil dat er komend jaar voorstellen gepresenteerd worden met mogelijkheden om de verduurzaming van onze gemeente te versnellen. Nieuwe wijken van het gas af, is een goed begin, maar het mag wel een tandje meer. Ook bij renovaties moet er gestimuleerd worden om hoge energieprestaties te krijgen. We vinden dat we op deze doelstellingen meer moeten sturen als gemeente. Daarbij is het goed om jaarlijks de voortgang en resultaten van onze verduurzaming te rapporteren en daar als raad over te spreken. 

 

VRAAG: Is het college hiertoe bereid?

 

 1. Huishoudelijk afval

De ambitie huishoudelijk restafval 2018 blijft gelijk aan 2016, dat is opvallend ten opzichte van de ambities die er liggen om het restafval terug te brengen. De gemeente zou in kunnen zetten op het verminderen van afval door het creëren van bewustwording en het wijzen op duurzame alternatieven.

 1. Als laatste: de website 

Al meerdere keren is aangegeven dat de digitale bereikbaarheid van de gemeente niet up to date  gevonden wordt door de ChristenUnie. En daar zijn we niet de enige in. We roepen het college op om dit op korte termijn te verbeteren, en hier met een voorstel in te komen.  Ook de doorkoppeling op WMO gebied, en andere voorzieningen werkt voor geen meter. Bij doorbladeren kom je niet op de mogelijkheden terecht voor inwoners van onze gemeente, maar op een algemene website, en uiteindelijk is altijd het antwoord: “neem contact op met de gemeente”.  In deze tijd moeten mensen toch vooruit kunnen zien welke mogelijkheden er zijn, en wat er naast de gemeente nog meer mogelijk is? We noemen alleen maar de Brede beweging tegen armoede als verwijzingsmogelijkheid. Maar ook MEE bijvoorbeeld. Of meldpunt geweld. Of het kunnen invullen van een vraagformulier. Er zijn vele goede voorbeelden te vinden, bijvoorbeeld in Tubbergen/Dinkelland (www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl) , Haarlemmermeer ( www.socialekaarthaarlemmermeer.nl)  en Spijkenisse.. Omdat wij toch wat vraagtekens hebben, mede gezien de ontwikkelingen op de uitgaven op het sociaal domein ( die lijken een lagere vraag aan te geven: dat kan een goed teken zijn dat er minder vraag is, maar het kan ook zijn dat het bereiken van de mogelijkheden een drempel is). Wij zullen dan ook op dit punt een motie indienen, mede namens CDA, VVD, ZVV , VVD, SGP, GroenLinks en D66,     om het college te vragen op korte termijn met een voorstel te komen om de website up to date te maken en de sociale kaart daarin te integreren, specifiek en toegankelijk voor onze inwoners. En zichtbaar te maken wat de kosten daarvan zijn, zodat we er als raad een besluit over kunnen nemen.

Tenslotte wil de fractie van de ChristenUnie het college, de organisatie en de mederaadsleden, Gods zegen toewensen in het komende begrotingsjaar. We hebben economisch de wind mee, daar mogen we voor danken ( zoals we dat vorige week in de kerken mochten doen). Tegelijkertijd is er zorg, met name over de verharding in de samenleving, de toenemende onverdraagzaamheid jegens anderen en de groepsvorming. (polarisatie met een deftig woord).  Dat tegen te gaan en hier anders mee om te gaan zijn we aan elkaar verplicht als samenleving. Met name de Bijbel roept op tot een open  houding ten opzichte van “de vreemdeling in ons midden” en tot een opnemen in de gemeenschap. Uiteraard binnen de rechtsverhouding: dat vraagt net zoveel van die nieuwkomer.

We roepen op om bezinning op dit punt: de toenemende wij/zij houding in deze past ons niet!

« Terug