Bijdrage ChristenUnie Bommelerwaard Voorjaarsnota 2018

CU Zaltbommeldinsdag 11 juli 2017 14:05

We mogen ons voor de laatste keer in deze raadsperiode van 4 jaar buigen over de voorjaarsnota. Niet dat we hiermee de boel af kunnen sluiten voor deze periode; er staat nog genoeg belangrijks op de rol. Daarnaast wordt een reactie gevraagd op de actualisatie Fonds Bovenwijks en op het procesvoorstel rondom het rapport Berenschot over de samenwerking met Maasdriel.

Bijdrage fractie ChristenUnie Zaltbommel Voorjaarsnota 2018

De plannen die voorliggen zijn overigens niet alleen een resultaat van de afgelopen 4 jaar, maar van een beleid over meerdere jaren. Een beleid niet alleen van de coalitiepartijen, maar ook van en door de oppositiepartijen. Vooruitlopend op de begroting aan het einde van dit jaar, mogen we ons buigen over de voorjaarsnota. Daarin worden we geacht de hoofdlijnen voor het beleid voor de komende periode uiteen te zetten, en de prioriteiten aan te geven die we als partijen binnen dit beleid leggen. Het college heeft, uiteraard in samenspraak met de verschillende partijen hier in de voorliggende nota een voorzet voor gegeven. Waarvoor dank!

 1. De voorjaarsnota

We zullen ons hierbij beperken tot de hoofdlijnen:

 1. Begroting:

De reservering van 1 miljoen Euro die gedaan is tijdens het proces van de transitie (de decentralisatieperiode) van het Sociale Domein lijkt gelukkig niet nodig geweest te zijn om in te zetten. Wij zijn het dan ook met het college eens om deze (ondertussen nog verder opgebouwde reserve) gedeeltelijk terug te storten en voor andere zaken aan te wenden. Tegelijk zien we dat er ook op diverse andere budgetten binnen het Sociale domein budgetten overblijven. Het zijn maar relatief kleine bedragen gezien de totale budgetten, maar we zitten blijkbaar met de inschattingen wat ruim in het jasje. Goed dat alles binnen de gestelde budgetten realiseerbaar blijkt! Wel hebben we er behoefte aan, dat zeker gesteld wordt dat de informatie van wie waar recht op heeft qua vergoedingen, voor iedereen toegankelijk is en moet blijven.
Kan het college aangeven wat daaraan gedaan wordt?

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Brede Beweging tegen Armoede: sluit de gemeente daarbij aan? En is met name de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) daar ook bij betrokken? Zo niet, vanaf wanneer dan wel?

Het is ons inziens nodig om hier een samenhangend beleid en samenhangende communicatie over te hebben. En dat de informatie niet alleen voor professionals, maar voor alle inwoners beschikbaar is, bij voorkeur via 1 loket, of via een link op de website van de gemeente (die trouwens wel eens onderhanden genomen mag worden in een tijdperk waarin we gaan voor vergaande digitalisering van informatie van overheden).

We zijn blij met de uitspraak van de wethouder dat in geen enkel geval de gestelde budgetten een belemmering mogen zijn voor het adequaat verlenen van de noodzakelijke hulp wanneer die in de gemeente gevraagd wordt en dat hij daarbij ook direct terugkomt naar de raad mocht dat wel het geval zijn.

 1. Begraafrechten:

We zijn blij met het voorstel de tekorten te dekken uit de algemene middelen. De kostendekkendheid is losgelaten. Wel blijft de fractie van de ChristenUnie zich, samen met anderen, zorgen maken over de hoogte van de kosten hiervan, met name over herbegraven of verlengen. We zijn blij met de mogelijkheid tot gespreide betalingen die nu ingevoerd is, maar dit doet niets af aan de hoge kosten.

Kan het college niet verder in overleg met kerken en/of dorpsraden om bereidheid tot plegen van onderhoud te verkrijgen zodat de kosten nog verder omlaag kunnen?

 1. Subsidie zonnepanelen:

Uiteraard zijn we blij met het succes van deze regeling, goede zet om dit (op initiatief van de ChristenUnie) in te zetten.  Zo’n succes dat het naar voren halen van de regeling voorgesteld wordt! We zullen straks moeten kijken of we dit voor meer volgende jaren in kunnen en moeten gaan zetten.

 1.  Huisvesting de Brug:

Blijkbaar is het investeren in vervangende huisvesting nodig. Maar er rijst wel een vraag: 

Is hier geen reservering voor opgebouwd in de loop van de jaren? Zo niet, waarom niet?

 1. Verkeerssituatie Gameren:

Eindelijk! Sinds 2003 hebben raadsleden van de ChristenUnie hier al vragen over gesteld: een veilige rotonde bij de Jumbo. (hoewel die Jumbo er toen nog niet was). Jammer dat het pas naar 2019 gaat vanwege het begrijpelijk nodige overleg met stakeholders, in verband met de plannen over de aanliggende gebieden, en vanwege de verkeersontsluiting van Gameren. Maar er zit beweging in! Jammer dat er nu zoveel geld voor nodig is, terwijl eerdere voorstellen met een meerprijs van 150.000 euro afgestemd werden. We vinden de inschatting overigens erg hoog, gezien de ervaringen met andere rotondes. Maar laat het geld geen belemmering zijn om te starten!

Ook het aanpakken van de verkeerssituatie rondom de basisschool juichen we toe! Veiligheid blijft voorop staan, en gelukkig laat deze raad dat regelmatig zien.

 1. Preventie relatieondersteuning

Dit punt is ook op initiatief van de ChristenUnie opgenomen. We blijven het gezin centraal stellen in de samenleving. En de constatering dat steeds meer gezinnen opbreken na de geboorte van een kind, geeft ons een maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier preventief aan te doen wat we kunnen, met name naar de kinderen toe. Niet alleen vanwege sociale verantwoordelijkheid, maar ook uit maatschappelijk en als laatste financieel belang.

 1. Zwembad

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van discussies en besluitvorming rondom het bouwen van een intergemeentelijk zwembad. Nu daaromtrent duidelijkheid is ontstaan zijn we blij dat het college eindelijk antwoord geeft op de gestelde schriftelijke vragen van de ChristenUnie van april 2016. In de toelichting gaven we destijds aan dat het goed zou zijn als er een gezamenlijke exploitatie gevoerd zou kunnen worden ten aanzien van sporthal en zwembad.

Primair vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er een basisvoorziening wordt gerealiseerd voor leszwemmen (een instructiebad, met evt een peuterbad J) en dat deze voorziening op een centraal gelegen plaats in de gemeente voor iedereen goed bereikbaar is. Wij zijn blij met het door het college opgenomen voorstel in deze voorjaarsnota en zullen deze zeker ondersteunen,  en wensen ze veel wijsheid toe bij de verdere uitwerking hiervan.

 1. Tijningenplas:

Het budget lijkt wat aan de lage kant. Maar als het college van mening is dat daar een goed onderhoud voor gerealiseerd kan worden, gaan we die uitdaging graag met het college aan. Ook voor Zaltbommel is het belangrijk dat maatschappelijke organisaties en verenigingen gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen rondom onderhoud en beheer van De Tijningenplas en voorzieningen die er zijn of nog aangelegd worden. Een mooi voorbeeld is de wijze waarop onderhoud en beheer bij recreatiepark De Neswaarden in Aalst geregeld is.

 1. Toezicht naleving ruimtelijke regelgeving via ODR.

Uit de jaarcijfers over 2016 bleek verleden week dat dit erg ver achterblijft. We merken het ook: ondanks vastgesteld beleid blijft concreet handhaven achter. Op illegale bouw, illegale bewoning, het laten staan van reclameborden op allerlei plaatsen, waarvan we afgesproken hebben ze daar niet te willen.

Het is ons inziens zwak uitgedrukt om te zeggen dat er behoefte is aan naleving: het is ondertussen een noodzaak geworden. Er is al eerder extra geld voor beschikbaar gesteld, nu weer (en dat heeft onze instemming: goede zaak om dit op te voeren) maar we snakken naar resultaten.

Wanneer kunnen we resultaten verwachten college?

 1.  Stroomvoorziening Markt

Eén vraag:  combineert u dit met de plannen voor de Binnenstad zodat er geen zaken dubbel gaan, of later weer verplaatst moeten worden? En neemt u daarin ook de mogelijkheid voor opladen elektrische fietsen mee?

 1. Veer Loevestein:

De fractie van de ChristenUnie ondersteunt dit mooie initiatief graag. Juist ook vanuit cultureel opzicht is dit een mooi plan. Hebben we goed begrepen dat er meerdere opstapplaatsen komen, bijvoorbeeld in Brakel? 

 1. Blauwe zone

Er wordt geld gevraagd voor het onderzoeken van het effect van een blauwe zone. Alhoewel de fractie van de ChristenUnie schoorvoetend en met twijfel in eerste instantie ingestemd heeft met het raadsvoorstel tot een onderzoek, stemt zij niet in met het voorliggende budget/kosten. Nu duidelijk is dat alleen het onderzoek al 200.000 Euro gaat kosten, en het structureel effect 400.000 Euro per jaar aan tekorten op zal leveren, vinden wij dit niet verantwoord! We willen in deze niet lichtzinnig omgaan met uitgeven van (belasting)geld aan een proef als deze. Vele onderzoeken zijn er al in den lande uitgevoerd waarin het effect hiervan ontkent wordt. Volgens ons ligt het beslispunt op een heel ander moment.

Ter illustratie:  verleden week wilden we een nieuwe stofzuiger aanschaffen. Allereerst kijk je dan op internet: welke heeft goede referenties en wat kost dat. Met twee muisklikken extra heb je hem morgen in huis. Echter: wanneer je de lokale economie en winkelstand belangrijk vindt, besluit je dan om voor meer geld (scheelt zo’n 20 Euro) lokaal dat ding te kopen. Wanneer je het dan niet handig vindt, of wanneer je dat niet kunt, om met zo’n ding te gaan slepen, besluit je gewoon om betaald te parkeren. Voor het giga bedrag van 29 Eurocent via de parkeerapp op mijn telefoon. U begrijpt: de keuze ligt dan echt niet bij het parkeergeld. Ik heb daar geen proef van 200.000 euro voor nodig, maar geloof vooral niet dit voorstel, met een toekomstig tekort van 400.000 euro, iets bijdraagt aan de oplossing van het probleem van een teruglopend winkelbezoek. Afgezien van het geld is het huidige parkeerbeleid rondom betaald en niet betaald parkeren afgestemd op een gelijkmatige verkeers- en parkeerbelasting van de binnenstad en de parkeerplaatsen daarbuiten, wat volgens ons een mooie balans op dit moment oplevert.

WijHet CDA dient dan ook mede namens ons, (GroenLinks, PVDA, D66 en fractie vd Schans)  een amendement in.

Tegelijkertijd blijven de discussies rondom de binnenstad en verkeer iedere keer de kop opsteken, met verschillende niet samenhangende voorstellen. Autovrije markt, afsluiten van straten, eerste twintig minuten gratis parkeren, blauwe zone, vragen over vrachtbewegingen, parkeren bewoners: we hebben het allemaal al eens langs zien komen. Daar komt binnenkort de Buitenstad nog eens bij. En, mocht dat doorgaan, ook het Fiep paviljoen. Het blijkt dat we in ieder geval als raad niet over de nodige kennis beschikken om hier in samenhang tot een voorstel te komen. Daarom tegelijk een motie  om te komen tot een samenhangend voorstel.

Ook deze motie zal door het CDA, mede namens ons, ingebracht worden.

 1. Fieppaviljoen

Voor wat betreft de reservering die voorgesteld wordt voor het Fieppaviljoen: wij zullen instemmen met dit voorstel. Niet omdat wij bij voorbaat voorstander zijn van het opzetten hiervan, want we hebben nog heel veel vraagtekens bij dit voorstel. We hebben nog geen voorstel gezien na het beschikbaar stellen van een budget voor onderzoek van 13.000 euro, en bijvoorbeeld een sluitende exploitatie is voor ons een strikte voorwaarde. Kijk ook naar de ruimtelijke inpassing en ook naar het parkeren. Voor ons is dit geheel onzeker en onduidelijk. En zo zijn er nog wel wat vraagtekens.

Wij stemmen alleen in onder de toezegging van het college dat een echt voorstel snel volgt, met daarin opgenomen de voornoemde onderbouwing en voorwaarden, ter beoordeling aan de raad.

Waarom stemmen we nu dan in met deze reservering? Omdat het college aangeeft een reservering nu nodig te hebben om serieus een plan te kunnen onderzoeken. Daarom stemmen we nu in, maar nogmaals; slechts onder de genoemde voorwaarden, en met alle vrijheid om daar , na het ontvangen van het voorstel, een eigen afweging in te maken.

 1. Loevestein:

Gezien de hoge culturele en monumentale waarde wil de fractie van de ChristenUnie graag aansluiten bij de andere gemeenten. Akkoord met het voorgestelde budget

 1. BVEB en reserve ICT.

Er ontbreekt ons inziens een motivatie cq. onderbouwing voor de post investeringen en terugverdientijd ICT. Komt daar binnenkort informatie van?

 

 1. Actualisatie Fonds Bovenwijks

Hier kunnen we kort over zijn:  dit heeft onze volledige instemming. Op de post rondom de rotonde Gameren hebben we eerder al gereageerd.

Voor wat betreft de voorzieningen in Bruchem: dit geld is al eerder beschikbaar gesteld, en zal nu zijn invulling gaan vinden. Wel vragen we daarbij aandacht voor het bestaande trapveldje: dit ligt erg dicht op de omliggende huizen en zorgt regelmatig voor overlast. Hierover zijn door de fractie van der Schans al eerder vragen gesteld, die gisteren summier beantwoord zijn. Kan de wethouder aangeven of dit ook in de plannen meegenomen wordt? En of daar misschien al een oplossingsrichting in het verschiet ligt?

 

 1. Rapport Berenschot:

We kunnen instemmen met het voorliggend procesvoorstel. We zullen kort zijn over het standpunt van de ChristenUnie in deze: We zijn voor verdergaande samenwerking tussen de gemeenten, zoals dat op dit moment plaatsvindt. Dat mag wat ons betreft uitgebreid worden wanneer dat voordelen blijft bieden. Of je dat nu ambtelijke fusie noemt of niet.

Wij zijn er niet van overtuigd dat een bestuurlijke fusie (herindeling) een doel op zich moet zijn en de nodige voordelen biedt. Vertegenwoordiging, cultuur, draagvlak en met name “dicht bij de burger” zijn voor ons daar grote overwegingen en zelfs bezwaren in.

Naast het feit dat in dit rapport de belangrijke component “draagvlak” (hoe denken de inwoners hierover) niet meegenomen is. Een mogelijke bestuurlijke fusie  nu al als voorwaarde of doel op zich op te nemen in een besluit is ons veel te prematuur en zelfs onwenselijk.

Laten we vooral ook blijven zoeken naar manieren om te communiceren, om voeling te hebben met de inwoners. Met zo min mogelijk tussenschijven. Hoe was het ook alweer? Dichterbij de burger?

 

De ChristenUnie bedankt het college en de organisatie voor het opstellen van deze voorjaarsnota, en wenst zowel hen als de raad Gods zegen toe in het uitvoeren van deze plannen.

 

 

« Terug

Reacties op 'Bijdrage ChristenUnie Bommelerwaard Voorjaarsnota 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.